10. História piva: Včasný stredovek. Franská ríša, Britské ostrovy

Stredovek je v tradičnej peridizácii všeobecných dejín epocha historického vývoja Európy medzi starovekom (resp. antikou) a novovekom, pôvodne ohraničená obrátením rímskeho cisára Konštantína I. na kresťanstvo alebo zánikom Západorímskej ríše (476) na jednej strane a dobytím Konštantínopola (1453), objavením Ameriky (1492) alebo začiatkom reformácie (1515) na strane druhej. 

Včasný stredovek alebo raný stredovek je obdobie stredoveku od 5. do 11. storočia. Počas tohto obdobia nastalo veľké sťahovane národov


Franská ríša

Po rozpade Rímskej ríše bolo Kráľovstvo Frankov v Galii najživotaschopnejším zriadením. Z nástupníckych barbarských štátov vzniká Franská ríša (regnum Francorum). Bol to včasno stredoveký štát, ktorý vznikol koncom 5. stor. po obsadení rímskej provincie Galie germánskym kmeňom salických Frankov  (nazývaných aj sálski Frankovia).

Franská ríša. Zdroj: Wikipedia.

Z ich (tradičnej) polohy východne od Rýna a severne od Dunaja ovládli v polovici piateho storočia nášho letopočtu Britániu nemeckí Angličania a Sasi a začiatkom šiesteho storočia nášho letopočtu Galiu germánski Frankovia a Burgundiáni.

V týchto oblastiach, ktoré si po pol tisícročia uzurpovali Rimania pijúci víno, opäť vládli pijáci piva!

Významným medzníkom v obrate a zdokonalení pivovarských postupov a techník v Európe mala christianizácia Európy. Ta začala zrovnoprávnením kresťanského náboženstva s pohanským cisárom Konštantínom I. (* 27. február 272/273 – † 22. máj 337) v roku 313., pokračovala kráľom Chlodvikom I. alebo Clovisom I. (* 466. – †511.), vznikom Franskej ríše, jeho krstom, ktorý mal nesmierny význam v ďalších dejinách západnej a strednej Európy a vyvrcholením éry vlády cisára Karola Veľkého (*2. apríl . 742/747/748. – †28. január 814) a ďalších európskych panovníkov. Táto nová epocha Európy mala za následok povolanie duchovenstva do prevažne pohanských provincií, vznik trapistických kláštorov, rozvoj a zdokonalenie pivovarníctva.

Konštantín I. – rímsky cisár.
Autor fotografie: Jean-Pol Grandmont.
Zdroj: Wikipedia
 Chlodovík I., franský kráľ .
Autor maľby: François Louis Dejuinne. (1786 – 1844).
Zdroj: Wikipedia
Karol Veľký – cisár.
Autor maľby: Albrecht Dürer (1471 – 1528).
Zdroj: Wikipedia.

Ešte na úvod kým sa rozpíšeme o pive, treba povedať, že existuje mylná predstava o tom, že ľudia žijúci v stredoveku pili prvom rade víno a pivo, pretože sa verilo, že voda nie je bezpečná. Tento mýtus je vzdialený od pravdy. Roľníci mali dostatočné povedomie o kvalite vody, ktorú užívali. Šľachtici síce popíjali víno a pivo, víno bolo priaznivé, ale víno sa zvyklo podávať iba pri dôležitých slávnostných príležitostiach. Obyčajne väčšina Európanov tvoriacich poradie nižšej spoločenskej triedy konzumovala nápoje ako pivo, ovocné džúsy, jablčné víno a medovinu. Voda stále zostávala nevyhnutná pre ich každodenný život. Pivo malo v období nízky obsah alkoholu asi iba okolo 2,5 – 2,8%, bolo ťažko nabité kalóriami, čo pomohlo pracovníkom rýchlo doplniť krátkodobý deficit energie potrebný na ich fyzickú prácu. 

Podľa francúzskeho historika Fernanda Braudela bola Európa v období stredoveku a raného novoveku rozdelená na pivnú oblasť a vinársku oblasť, sever je „zemou piva a nápojov vyrobených z fermentovaného obilia“. Táto pivná oblasť začala v Škandinávii a v európskom Rusku, pokračovala po veľkých častiach Nemecka a východnej Európy, pokrývala Britské ostrovy a expandovala do stredoeurópskych nížin a na územie nížin. 


Pivovarníctvo bolo v ranom stredoveku doménou žien. rovnako ako pečenie chleba. Takmer v každej dome, prícestnom hostinci, krčme či krčme varili pivo pre vlastnú potrebu. Postupom času a vznikom čoraz väčšieho počtu kláštorov v Európe začali variť pivo mnísi.

Okolo piateho storočia začala v Írsku prenikať kresťanská viera. Patrón Írska svätý Patrik ohlasoval na ostrove rané kresťanstvo. Pochádzal zo vznešenej waleskej rodiny a jeho pôvodné meno znelo Maewyn Succ (resp. v polatinčenie verzii Magonus Succetus). V šestnástich rokoch bol unesený otrokármi do Írska, odtiaľ po šiestich rokoch utiekol a vrátil sa domov. Potom sa stal mníchom a vrátil sa do Írska, kde misionársky pôsobil.

Sv. Patrik mal v domácnosti údajne „pivovar“. Takéto varenie prevládalo v severnej Európe všeobecne ako štandardná prax, pri ktorej bolo pestovanie pšenice a jačmeňa nevyhnutné pre život. Často túto úlohu plnili ženy, ako súčasť domácich prác a prípravy jedla.

Svätý Patrik na farebnom skle katolíckeho kostola Nepoškvrneného počatia (Port Clinton v Ohio). Autor fotografie: Nheyob. Zdroj: Wikipedia.

Na opačnom geografickom a kultúrnom poli sa týčil svätý Benedikt Nursijský (asi 480 – 547). Benedikt založil počas svojho života dvanásť kláštorov v regióne Subiaco mimo Ríma a potom slávny kláštor Monte Cassinokde.

Nečinnosť je nepriateľom duše, preto bratia by mali byť zamestnaní v manuálnej práci v určitých časoch a v určitých iných hodinách so svätými čítaniami.“

sv. Benedikt z Nursie
Najstaršia kópia Regule svätého Benedikta z 8. storočia (Oxford, Bodleian Library , MS. Hatton 48, fol. 6v – 7r)

História mníchov a piva sa začína, keď Benedikt z Nursie napísal pravidlá pre mníšsky život s názvom „The Rule,“ (neskôr známa ako The Rule of St. Benedict).

Jednou z Benediktových smerníc bolo, že mnísi by si mali zarobiť na svoju vlastnú opateru a darovať chudobným prácou svojich vlastných rúk. 

V nasledujúcich storočiach kláštory vyrábali tovar na predaj, vrátane syra, medu a samozrejme piva.

Softly shall they taste, and fair,
Drink that may their heads impair,
Like mighty wine or noble ale,
For the wise man tells this tale:
„Wine when mighty and when strong
Gets smart men to work all wrong.“
Let be by all this law embraced:
Wine or ale softly to taste.
Jemne budú chutiť a spravodlivo,
Nápoj, ktorý môže ich hlavy oslabiť.
Ako mocné víno alebo ušľachtilé pivo.
Pre múdrych mužov vypráva tento príbeh:
„Víno, keď je mocné a keď silné
umožňuje chytrým mužom pracovať zle.“
Nechajte sa všetkým týmto pravidlom objať:
Víno alebo pivo jemne podľa chuti.

Úryvok z anglického poetického stvárnenia verzie Svätého Benedikta z 10. storočia. Pravidlo formulované a zahŕňujúce prístup k pivu.


V 7. storočí sa cervoise stala dostatočne štandardnou na to, aby ju mních Marculfe zaradil (asi 650 – 655) do zoznamu položiek, ktoré mali poskytnúť cestujúcim úradníkom („toľko bahniatok bieleho chleba, vína a cervoise “). 


Gregor Toursky alebo Gregor z Tours alebo (fr.) Grégoire de Tours [greguar dtúr] latGeorgius Florentius Gregorius; (* 538 Urbs Arverna /dnes Clermont-FerrandGalia – † 17. november 594ToursFranská ríša) bol biskup v Tours, cirkevný historik a historik Frankov a špeciálne dynastie Merovejovcov a kraji Auvergne. „Gregor z Tours poznamenal, že víno nahradilo pivo ako obľúbený nápoj parížskych taverien.“ 


Svätý Kolumbánus nazývaný tiež „Columban“ (*563 – † 23. november 613) bol írsky misionár, ktorý na začiatku 7. storočia založil malý kláštor na Bodamskom jazere, bol prvým opátom, ktorý považoval za vhodné regulovať používanie piva. Pre svoju malú mníšsku komunitu stanovil zásadu, ktorá bz mohla pochádzať od každého moderného lekára: Jedlo by malo byť jednoduché. Nesmie viesť k úplnému nasýteniu o nič viac ako pitie k intoxikácii. Jedenie a pitie by malo udržiavať život bez toho, aby ho poškodzovalo.

Pokiaľ ide o pivo, stručná Jonášova správa o živote Kolumbana odhaľuje pozoruhodnú dôležitosť:  

Kolumbanus našiel šesťdesiat bratov okopávať zem (pripravovali pole pre budúcu plodinu). Keď ich videl rozbíjať hrudy veľkou prácou, povedal: „Nech vám Pán pripraví hostinu, moji bratia.“ Počujúc týmto obsluha povedala: „Otče, verte mi, že máme len dva chleby a veľmi málo piva.“ Kolumbán odpovedal: „Choď a prines ich.“ Obsluha rýchlo išla a priniesla dva bochníky a trochu piva. Kolumbán pozdvihol oči k nebu a povedal: „Kriste Ježišu, si jedinou nádejou pre svet, urob Ty, ktorý si z piatich chlebov uspokojil päťtisíc mužov v divočine, rozmnož tieto bochníky a tento nápoj.“ Úžasná viera! Všetci boli spokojní a každý vypil toľko, koľko si prial. Sluha niesol späť dvakrát toľko fragmentov a dvojnásobné množstvo nápoja. A tak vedel, že viera si zaslúži viac božských darov ako zúfalstvo, ktoré nezmenší ani to, čo človek má.

Jonas´s text.

Columbanus bol tiež šetrný a dbalý na čistotu. Každý fráter, ktorý rozlial pivo na stôl alebo podlahu, musel celú noc stáť na mieste. Alebo čo bolo horšie musel sa na chvíľu uspokojiť s vodou pri stole. O tom , že pivo malo skutočnú hodnotu svedčí aj úryvok z Columbanusových pravidiel v kláštroch Regula Coenobialis.

„Quod si ex neglegentia vel oblivione seu transgressione securitatis tam in liquidis quam varidis amplius solito perdiderit, longa venia in ecclesia dum duodecim psalmos ad duodecimamcanunt prostratus nullum membrum movens paeniteat. Vel certe si multum est quod effudit,quantos metranos de cervisa aut mensuras qualiumcumque rerum intercidente neglegentiaeffundens perdidit, supputans tot diebus illud quod in sumptus proprios obrad accipere consueverat,sibi ea perdidisse sciat, ut pro cervisa aquam bibat. De effuso super mensam decidenteque navyšeeam veniam in discubitu petere dicimus sufficere. “

Regula Coenobialis Fratrum,3

Pravidlo pojednáva o tom, že ak mních vyleje džbán piva musí kľaknúť v kostole o dvanástej hodine keď sa spieva dvanásť žalmov a urobiť pokánie poklonením a dlhou milosťou bez pohnutia končatín. Pravidlo pokračuje aj ďalej … Už z tohto je zrejmé, že pivo bolo pravidelným a váženým nápojom v írsky kláštoroch.

Pivničná scéna so šťastnými mníchmi.
Autor maľby: Simony Jensen (1864–1923). Zdroj: Wikipedia.

Chrodegang bol biskupom v meste Metz na východe Francie, ktorého vymenoval kráľ Pipin III. nazývaný Krátky, alebo Malý, otec Karola Veľkého.

V roku 754 sa Chrodegang stal arcibiskupom. Vzdelanie nadobudol v benediktínskom kláštore a aj keď nikdy nebol mníchom dobre poznal benediktínsku prax. Chrodegang chcel posilniť kázeň a nábožnosť kňazov. Pravidlo ktoré vytvoril pre duchovných v Metzi sa veľmi rýchlo rozšíril aj po Európe.

Čo teda hovorí Chrodegang požívanie alkoholu? Dvadsiaty tretí podnadpis jeho pravidla je venovaný „miernemu pitiu,“ ( De Mensura Potus ).

Pipin III. Krátky.
Autor maľby: Louis-Félix Amiel (1802 – 1864)

„Keď majú jesť dvakrát denne, kňazi by mali dostať tri poháre na poludnie a dva na večeru,“ začína Chrodegang. „Tí, čo majú diakonskú hodnosť, by mali dostať tri na poludnie a dve na večeru. Subdiakoni dva na poludnie a dva na večeru, druhý sa radí na pravé poludnie a jeden pri večeri. Ak je denne iba jedno jedlo, spresňuje biskup, „pri jedle by mali dostať rovnaký počet pohárov, ako je uvedené pri poludňajšom jedle dvakrát a to, čo by museli piť pri večeri, by malo zostať v pivniciach starostlivosť.“

Chrodegang: The Rule of Saint Chrodegang

Zatiaľ čo Chrodegang doposiaľ nešpecifikoval o aký nápoj sa jedná, ide pravdepodobne o víno. V ďalšom riadku varuje: „Za každých okolností mali by si dávať pozor na opilstvo.“

„Ak je k dispozícii málo vína a biskup nemôže prideliť nápoj, mal by poskytnúť čo môže a utíšiť ich s pivom. Bratia by sa nemali sťažovať, ale vzdávať vďaku Bohu a niesť to s vyrovnanosťou, pretože ak by bolo možné, mali svoj prídel a nebolo by to určite zadržané.“ 

Chrodegang: The Rule of Saint Chrodegang

Zdá sa, že víno je nápojom voľby, ale toto samotné tvrdenie naznačuje, že opátstvo malo zrejme v ponuke aj pivo.


Kláštory sa stali hlavnými centrami pivovarníckej a vinárskej techniky. Pokračovala aj domáca výroba rustikálnych pív, ale mnísi varili prakticky všetko pivo dobrej kvality až do dvanásteho storočia. Pivo, ktoré varili mnísi, sa pôvodne používalo na vlastnú spotrebu, ako aj na podávanie pre hostí. V kláštoroch a reholiach Mnísi a mníšky dostávali dennú dávku piva , ktoré sa neskôr nazývalo „Maß.“ Pivo sa tiež rozdávalo bezplatne „Klosterschenken“ chudobným , žobrákom, žonglérom, cestujúcim a pútnikom. Neskôr začali mnísi variť pivo aj pre ďalších ľudí, napríklad pre šľachticov, a predávať svoje pivo v tzv. kláštorných krčmách a tavernách. Takzvaný „church ale – kostolný ale, bol oslavami a sviatkami kostola, kde sedliaci smeli piť pivo zadarmo, čo znižovalo dopyt po komerčnom varení piva. 

Mnísi sa stali veľmi dobrými vo varení piva, bolo to čiastočne preto, lebo mohli tráviť viac času svojim umením ako ženy v domácnosti ktoré varili pivo a trochu preto, že kláštory boli vzdelávacími a výskumnými centrami v Európe. Mnísi udržiavali vinohradníctvo. Mali zdroje, zabezpečenie a stabilitu na to, aby časom pomaly zlepšovali kvalitu svojich viníc. Mnísi tiež mali vzdelanie a čas potrebný na zdokonalenie svojich vinohradníckych schopností. Takže počas stredoveku kláštory vlastnili a starali sa o najlepšie vinice. Nie je prekvapením, že vinum theologium bolo nadradené ostatným. Na slávenie sv. omše bolo samozrejme potrebné víno, ktoré vo veľkom množstve produkovali kláštory aby sa uživili. V ranostredovekých kláštoroch existovalo rozdelenie úloh na týždennej báze pre mníchov medzi pivovarníkov a pekárov. Až v 9. storočí boli mnísi pridelení do pivovaru alebo pekárne na celý rok. Mníšske pracovníčky sa prenajímali dedinčanmi na pomoc pri výrobe piva a chleba.

Mnísi civilizovali európsku spoločnosť pivného priemyslu. V kláštoroch efektívne ustanovili pivovarníctvo vykonávané na bezprecedentných úrovniach množstva a kvality pokrok v praxi, ktorá sa predtým obmedzovala na výrobu domácnosti!


Karoľ Veľký

Karol Veľký, západný cisár (1837)).
Autor: Louis-Félix Amiel (1802 – 1864).

Charlemagne (742-814), tiež známy ako Charles The Great alebo Karol Veľký bol stredoveký cisár, ktorý vládol veľkej časti západnej Európy v rokoch 768 až 814. V roku 771 sa Karol Veľký stal kráľom Frankov, germánskeho kmeňa v dnešnej dobe Belgicko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko a západné Nemecko. Vydal sa na misiu spojiť všetky germánske národy do jedného kráľovstva a svojich poddaných obrátiť na kresťanstvo. Ako skúsený vojenský stratég strávil väčšinu svojej vlády bojovaním, aby dosiahol svoje ciele. V úlohe horlivého obrancu kresťanstva dal Karol Veľký peniaze a pôdu kresťanskej cirkvi a chránil pápežov. Ako spôsob uznania moci Karola Veľkého a upevnenia jeho vzťahu s cirkvou korunoval pápež Lev III. 25. decembra 800 v Rímskej bazilike svätého Petra rímskeho cisára Karola Veľkého za rímskeho cisára.

Karol Veľký sa ukázal ako talentovaný diplomat a schopný správca rozsiahleho územia, ktoré ovládal. Presadzoval vzdelávanie a povzbudzoval karolínsku renesanciu, obdobie obnoveného dôrazu na vzdelanie a kultúru. Zaviedol ekonomické a náboženské reformy a bol hybnou silou karolínskej miniatúry, štandardizovanej formy písma, ktorá sa neskôr stala základom pre moderné európske tlačené abecedy. Karol Veľký vládol z viacerých miest a palácov, ale značný čas strávil v Aachene. Súčasťou jeho paláca bola škola, pre ktorú najal najlepších učiteľov v krajine.

Karol Veľký bol zdržanlivý pri jedení, a najmä pri pití, pretože ohavoval opilosť u kohokoľvek, oveľa viac v sebe a vo svojej domácnosti … Jeho jedlo obyčajne pozostávalo zo štyroch chodov, nepočítajúc pečienkou, ktorú nosili jeho poľovníci na ražni …  Bol taký umiernený, že používal víno a všetky druhy nápojov, že si len zriedka dovolil v priebehu jedla viac ako tri šálky. 

Einhard – franský kňaz, rehoľník a opát, učenec a spisovateľ.

Keď sa Karol Veľký stal cisárom bolo v samotnom Bavorsku 300 kláštorov, z ktorých niektoré varili pivo už 150 rokov a práve Veľký cisár sa postaral a osobne vycvičil pivovarníkov. Jeden z prvých odkazov na varenie piva ako nezávislé špecializované remeslo sa nachádza vo vydanom zákoníku „Charlemagne’s Capitulare de villis, (asi 771-800):

Aby každý cenzor, ktorý slúži vašim dobrým robotníkom, teda aby produkoval … pivovary, čo je pivo alebo cider alebo hruška alebo akýkoľvek iný nápoj vhodný pre pánov, vedel, ako vyrobiť.

Karol Veľký

Capitulare de villis Karol Veľký udelil kráľovskú výsadu právo variť pivo pre svoju potrebu. To obmedzilo právo varenia piva pre okolité územia na kráľovské panstvá a cisárske usadlosti, čím sa varenie piva zmenilo zo zvykového práva na privilégium spojené s miestom.

Sicatores (výrobcovia silného nápoja), boli špeciálne kvalifikovaní pracovníci na výrobu piva. Pivo sa naďalej vyrábalo z jačmeňa alebo pšenice (Wirth, 126), ale tomuto účelu mohlo slúžiť akékoľvek zrno. V charte opátstva Saint-Denis sa spomína pivo vyrobené zo špaldy.

Špecializácia zameraná na pivovarnícke remeslo pomohlo rozvinúť pivovarnícke vedomosti a techniky vrátane zväčšenia objemu jednotlivých varení. Kontrola výroby vína a piva bola počas raného európskeho stredoveku kultúrne dôležitá a každé panstvo bolo regulované. Mohlo zamestnávať iba určený počet živnostníkov, ktorý zahŕňal pivovarníkov ktorí boli poverení varením piva (cervisia) a iných alkoholických nápojov. Toto je bod ktorý môžeme chápať ako vznik profesionálneho pivovarníctva.

Chmeľové kvety samičích rastlín Humulus lupulus. Autor fotografie: Rasbak. Zdroj: Wikipedia.

Prvý dôkaz o použití chmeľu pri varení piva v Európe pochádza z deviateho storočia. V roku 822 AD. vydal opát Adalhard z Corbie stanovy na reformu kláštora v Corbie Consuetudines Corbeiensis. Tie pozostávajú z troch častí a jedna z nich má názov Brevis quem Adalhardus ad Corbeiam regressus … fieri iussit.  Corbie patril medzi najdôležitejšie kláštory ríše a nachádzala sa v ňom cisárska knižnica. V Consuetudines Corbeiensis, sa píše: „sluha kláštora môže dostať zlomok chmeľu, ktorý sa opátstvu dáva ako desatina, aby z neho vyrobil pivo.

Používanie chmeľu v západných kláštoroch bolo ďalej dokumentované vo Fontanelle a St. Denis počas ôsmeho a deviateho stor. AD. Podľa Polyptychonu sa vo Franskej ríši dalo platiť chmeľom za desiatu. Pestovanie chmeľu je dokumentované aj v diecéznych záznamoch vo Freisingu (Bavorsko) medzi rokmi 859 a 875.

Dôkazy o použití chmeľu na varenie v deviatom a desiatom storočí pochádzajú aj z archeobotanických dôkazov. Časté používanie chmeľu potvrdzujú pozostatky Haithabu, jedného z najdôležitejších vikingských obchodných miest na pobreží Schleswig. Okrem toho boli zvyšky chmeľu zistené vo vysokom množstve v pozostatkoch nákladného plavidla z 9. storočia v Graveney na anglickom pobreží.. Dá sa teda predpokladať, že chmeľ sa používal aj mimo kláštorov a dokonca sa s ním obchodovalo medzi kontinentom a Britskými ostrovami. Nemôžeme však s určitosťou povedať, či chmeľ z tohot plavidla mal byť použitý na varenie piva, nakoľko v tom období chmeľ používal aj na iné využitie npr. výroba vlákien.

Odkazy na chmeľ (hymele) sa o niečo neskôr nachádzajú v anglickej verzii herbára Pseudo-Apuleius’s Herbarium z deviateho alebo desiateho storočia, kde sa odporúča „aby ho muži miešali s obvyklými nápojmi.

Chmeľ bol tiež, niekedy súčasťou prísady do ovocného piva – Gruit. V súvislosti s Gruit-om vládne určitý zmätok, pretože označuje pivovarnícke privilégium, pivné prísady, typ piva alebo dokonca chlebu alebo niečo upečené, v závislosti od kontextu, času a miesta. Gruit je najskôr známý ako pivovarnícke privilégium. V germánskych spoločnostiach bolo pivovarníctvo právom, ktoré vlastnil každý slobodný člen. Edikt obmedzil právo variť pre okolité územie na kráľovské panstvá a cisárske usadlosti. Pivovarníctvo sa tak zmenilo zo zvykového práva na výsadu spojenú s miestom. V dôsledku toho sa stal všeobecnou výsadou kráľa, ktorý ho neskôr udelil svojim pánom.

Aj keď Karolínčania z 8. a 9. storočia varili pivo s chmeľom, zdá sa, že do 12. storočia z módy výrazne vypadol. Inými slovami, varenie piva (tzv. Gruit) s ovocím alebo miestnymi bylinkami bolo zďaleka najpopulárnejším štýlom piva počas raného a stredoeurópskeho stredoveku. Niektoré z byliniek použitých v stredovekých receptoch boli ovos, emmer, bahenná myrta a v Estónsku raž. 

Karol Veľký zomrel v januári 814, čím sa skončila jeho vláda trvajúca viac ako štyri desaťročia. Bol pochovaný v katedrále v Aachene.


Arabský diplomat Aḥmad ibn faḍlān ibn al-ʿAbbās ibn rāšid ibn ḥammād uvádza, že Frankovia mimoriadne pili. K ich zvykom patrilo popíjanie s hosťami pod stolom – čo však treba chápať obrazne: človek už z praktických dôvodov ležal na medvedej koži. Na každom zhromaždení, na každej svadbe, na každom pohrebe boli ozdobené rohy zubra naplnené medovinou alebo pivom.


Otto III. – rímsko-nemecký cisár.
Autor maľby: Meister der Reichenauer Schule 1000 Ad.

Nemeckí cisári Otto III. a Heinrich spomínajú právo varenia a prísadu do varenia nazývanú fermentum, ktorá je synonymom Gruitu.

Gruit pivovarnícke privilégium, alebo novodobo licencia na varenie piva mala komerčný význam najmä pre mestá, kde relatívne veľká populácia čoraz viac závisela od piva vyrábaného spoločnosťou profesionálov.

Pred 13. stor. bola väčšina z mála miest v strednej Európe rímskeho pôvodu a pod vládou biskupov. Biskupi a pravdepodobne aj ďalší páni, ktorí vlastnili mestá vyňali svoje pivovarnícke privilégium tým, že prinútili obecných pivovarníkov, aby kupovali od ich správy základné pivovarské prísady.

Prinajmenšom v prípade magdeburského biskupa máme písomné dôkazy, že mal privilégium zabezpečiť kvas pre pivovarníkov v celej svojej diecéze. To znamenalo, že pivovarníci v Hamburgu alebo Halle museli kupovať kvasnice (bärme) od Episcopal Bärmamt (správa kvasiniek). Bola to skorá forma zdanenia, pretože cena zahŕňala poplatok príslušnej správe.


Britské ostrovy

Anglosasi boli skvelí konzumenti piva a piva. Vedeli o rôznych pivách a očakávali, že budú k dispozícii. Okrem svojho každodenného piva mali aj špeciálne druhy, ako napríklad svetlé pivo, mierne pivo a extra silné dvakrát varené pivo. Mnoho anglických výrazov používaných v pivovarníctve, ako napríklad: malt (slad), mash (kaša), wort (mladina), ale itself (ale) je anglosaských.

Pivo sa často nachádza v chartách ako súčasť lízingových splátok alebo „prenájmu potravín“. Už čase anglosaského kráľa Wessexu Ine z rodu Cerdikovcov (* 670 – † 726) prebehol výmenný obchod za ktorým platidlom bolo „dvanásť jantárov welšského piva“ a„tridsať číreho piva.“

Tieto dva rovnaké typy piva sa spomínajú v inej charte, pravdepodobne z roku 909, zahŕňajúce prenájom pozemkov Kráľa Eduarda I. v Tichborne biskupovi Denewulfovi.  Jeho ročná platba zahŕňa, dvanásť sisters Bëora a dvanásť sladkého welšskeho piva a dvadsať ambers číreho piva.“  „Welšské pivo“ (ktoré by sa dalo jednoducho preložiť ako „zahraničný“) ale ‚) je tu údajne sladké, ale to nemusí znamenať, že bola vždy sladká, alebo že to bolo medové pivo, zatiaľ čo „číre pivo“ bolo obyčajné pivo, ako sa už myslelo; rozdiel mohol byť skôr v sile alebo chuti, ale je nemožné to teraz povedať.

Ďalšia listina práv a výsad uvádza tretí druh piva, mierne pivo. Teda ročnú platbu v roku 852 AD. ktorá zahŕňala „dva plné sudy číreho piva“ a „desať mittanu z waleštiny ale ‚do komunity Medeshamstede rovnako ako‘ pätnásť mittan číreho piva a päť mittan welšského piva a pätnásť sisters ľahkého piva. Napokon v roku 958 n. L. Aethelwyrdova vôľa obsahovala zmienku o „štyridsať sisterských pív“, aj keď druh nie je uvedený, medzi inými výrobkami ako súčasť nájmu pozemku. Tiež sa niekedy hovorí skôr o slade ako o pive ako súčasť platby v týchto dokumentoch.

Od roku 950 anglické slovo „beer“ (pivo) zmizlo z anglického jazyka asi na 500 rokov. Možno to bolo tým, že pivo bolo nápojom vyššej triedy, ktorý bol silnejší a nákladnejší ako pivo „Ale.“


 Pivo predpisované ako liečivo!

V jednej knihe sa píše, že ingrediencie sa majú piť v „čistom pive“ aby pomohli hlasu. 

„Číre pivo“ odporúča pri ochoreniach pľúc, zatiaľ čo „sladené pivo“ sa má používať zdržanlivo, zatiaľ čo v inom recepte má byť preháňadlo pripravené umiestňovanie bylín do „dobre sladeného číreho piva“; pravdepodobne pivo s medom je uvedený v obidvoch pasážach. Varí sa aj množstvo prísad v „sladenom pive“ na bolesť v slabinách alebo na kašeľ. 

„Dobré svetlé pivo“ alebo „Welšsky Ale“sa odporúča s inými zložkami pre“ suchú „chorobu, zatiaľ čo „Welšské pivo“ alebo „dvojité pivo“ sa odporúča spolu s ďalšími prísadami na „suchú hnilobu.“ Rôzne bylinky sa májú dať do „waleského piva“ pre nádor na krku. 

Ilustračný obráyok: Alkoholik s delírium tremens na smrteľnej posteli, obklopený svojou vydesenou rodinou.  Text „L’Alcool Tue“ znamená vo francúzštine „Alkohol zabíja“. Autor maľby: Eugène Burnand( 1850 – 1921). Zdroj: Wikipedia.

Ostrica ako aj stonka dúhovky sa varí v „kyslom pive,“ potom sa precedí a nechá sa jeden deň v „novom pive“ a potom sa pije ako ďalšia forma preháňadla. „Nové pivo“ sa tiež odporúča pre chorľavé ovce. 

„Staré pivo“ sa má piť (studené alebo teplé) spolu s inými zložkami na pľúcne choroby a určitými druhmi poškodenia tela, alebo sa má špecificky použiť na umytie hlavy v prípade točenie hlavy. Jednoduché horké pivo sa tiež odporúča pri bolestiach na hrudníku a pri rôznych bolestiach byliny sa majú variť v obyčajnom ale na reum alebo na záchvaty. Marrubium uvarené v pive a osladené medom sa má piť teplé na pľúcne problémy. Obyčajné pivo sa má používať na prišívanie suchých pľúc ako súčasť zvracania bokom a na vši (buď opité, alebo umiestnené na hlave), zatiaľ čo „dobré pivo“ sa používa na slzenie očí alebo bolesti na hrudníku, to všetko s ďalšími zložkami. Pivo je tiež jednou zo zložiek lektvaru na zápal. 

Na druhej strane „Simeon Seth, praktický lekár v Konštantínopole v 11. storočí nášho letopočtu napísal, že nadmerné pitie vína spôsobilo zápal pečene …“

Je teda zrejmé, že v Anglosaskej Británii bolo na výber veľké množstvo piva a aj napriek opitosti bolo pivo akceptované ako dobrý a zdravý nápoj. 

Zdroje:

WIKIPEDIA. Ilustračný obrázok: Vyobrazenie Krista z 9. storočia ako hrdinského bojovníka (Stuttgartský žaltár (820 -830 AD.), fol. 23, ilustrácia Žalmu 91 : 13). Umelec: Neznámy. [online]. [cit. 2021-02-08]. URL:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stuttgart_Psalter_fol23.jpg>

WIKIPEDIA. Stredovek. [online]. [cit. 2021-02-13]. URL:<https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredovek>

WIKIPEDIA. Včasný stredovek. [online]. [cit. 2021-02-28]. URL:<https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dasn%C3%BD_stredovek>

WIKIPEDIA. Sťahovanie národov. [online]. [cit. 2021-02-28]. URL:<https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C5%A5ahovanie_n%C3%A1rodov>

NELSON, Max. 2005. The Barbarian’s Beverage: A History of Beer in Ancient Europe. 2005. [online]. [cit. 2021-02-28]. URL:<https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=llcpub>

AERTS, Erik. 2006. Beer in the Middle Ages and the Renaissance. [online]. [cit. 2021-02-28]. URL:<https://eh.net/book_reviews/beer-in-the-middle-ages-and-the-renaissance/>

BUCKO, Vojtech. 2019. Konštantí Veľký a výťazstvo kríža. 2019. [online]. [cit. 2021-02-28]. URL:<https://www.christianitas.sk/konstantin-velky-a-vitazstvo-kriza/>

WIKIPEDIA. Clovis I. [online]. [cit. 2021-02-28]. URL:<https://en.wikipedia.org/wiki/Clovis_I>

WIKIPEDIA. Karol Veľký. [online]. [cit. 2021-02-28]. URL:<https://sk.wikipedia.org/wiki/Karol_Ve%C4%BEk%C3%BD>

TURNER, Samuel Epes. 1880. Medieval Sourcebook: Einhard: The Life of Charlemagne. 1880. [online]. [cit. 2021-03-04]. URL:<https://sourcebooks.fordham.edu/basis/einhard.asp>

LANGILLE, PATRIC. 2014. The Embergence of the Beer Export Economy during the Middle Ages. [online]. [cit. 2021-03-03]. URL:<https://kickasshistory.wordpress.com/2014/01/19/the-embergence-of-the-beer-export-economy-during-the-middle-ages/>

LOHBERG, Rolf. Durst wird durch Bier erst schön: So kam das bier zum bärenfell. [online]. [cit. 2022-06-20]. URL:<https://www.bier-lexikon.lauftext.de/germanen.htm>

VERBERG, Susan. Medieval Beer. [online]. [cit. 2021-03-05]. URL:<https://medievalmeadandbeer.wordpress.com/medieval-beer/>

GABRIELE, Matthew. 2018. Bartender, One Beer From The Middle Ages Please. 2018. [online]. [cit. 2021-03-04]. URL:<https://www.forbes.com/sites/matthewgabriele/2018/08/27/beer-middle-ages/?sh=5e5911a0606f>

Strickland, Joseph Wayne. 2007. Beer, Barbarism, and the Church from Late Antiquity to the Early Middle Ages. 2007. Master’s Thesis, University of Tennessee. [online]. [cit. 2021-02-28]. URL:<https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/325>

LOUVIERE, Benjamin. Beer and SPIRIT: A confluence of medieval traditions in brewing and monasticsm. [online]. [cit. 2021-03-02]. URL:<https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1442&context=honors_theses>

ANONYM. How Monks Revolutionized Beer and Evangelization. [online]. [cit. 2021-02-28]. URL:<https://www.loyolapress.com/catholic-resources/prayer/arts-and-faith/culinary-arts/how-monks-revolutionized-beer-and-evangelization/>

POELMANS, Eline. SWINNEN, Johann F.M. 2011. From Monasteries to Multinationals (and Back): A Historical Review of the Beer Economy. 2011. [online]. [cit. 2021-03-05]. URL:<https://www.medievalists.net/2012/06/from-monasteries-to-multinationals-and-back-a-historical-review-of-the-beer-economy/>

ANONYM. Frühes Mittelalter. [online]. [cit. 2021-03-07]. URL:<https://www.weibsbrauhaus.de/brauerei/streifzug-durch-die-welt-des-bieres/die-klosterbrauerei.html>

Anonym. 2019. Charlemagne. 2019. [online]. [cit. 2021-02-13]. URL:<https://www.history.com/topics/middle-ages/charlemagne>

VERBERG, Susan. 2018. The Rise and Fall of Gruit. 2018. [online]. [cit. 2021-01-25]. URL:<https://www.researchgate.net/publication/329178689_The_Rise_and_Fall_of_Gruit_The_Brewery_History_Society_Brewery_History_2018_174_46-78>

Rachel, Yu Cheng, Chan. 2019. The medieval beverage of choice: alcohol or water? 2019. [online]. [cit. 2021-03-07]. URL:<https://newhistories.group.shef.ac.uk/the-medieval-beverage-of-choice-alcohol-or-water/>

ANONYM. Monumentales kloster mit prächtingem bibliothekssaal kloster wiblingen. [online]. [cit. 2021-03-05]. URL:<https://www.kloster-wiblingen.de/wissenswert-amuesant/dossiers/das-bierbrauen>

ANONYM. 2012. Klosterbrauereien im Mittelalter – Das Klosterbier der Mönche. 2012. [online]. [cit. 2021-01-06]. URL:<https://www.bier.de/wissen/bier-im-mittelalter-die-klosterbrauereien/>

McGAVIN, Jinnifer. 2020. A Short History of Beer Brewing in Germany. 2020. [online]. [cit. 2021-02-13]. URL:<https://www.thespruceeats.com/short-history-of-brewing-in-germany-1446811>

MEUSSDOERFFER, Franz G. A Comprehensive History of Beer Brewing. [online]. [cit. 2021-03-12]. URL:<http://www.doc-developpement-durable.org/file/Fabrications-Objets-Outils-Produits/bieres/HistoryOfBeerBrewery.pdf>

UNGER, Richard W. 2007. Beer in the Middle Ages and the Renaissance. University of Pennsylvania Press, 2007. 344 s. ISBN 9780812219999.

ANONYM. Alcohol in the Middle Ages, Dark Ages, or Medieval Period. [online]. [cit. 2021-02-13]. URL:<https://www.alcoholproblemsandsolutions.org/alcohol-in-the-middle-ages/>

KUROPATNICKI, Andrzej. (2013). Ale and Beer as Staple Drinks in Medieval and Early Modern England. Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis, Studia Anglica III. 142-157.

ANONYM. Life in a medieval castle medieval drinks. [online]. [cit. 2021-03-04]. URL:<https://www.castlesandmanorhouses.com/life_05_drink.htm>

ANONYM. 2009. Ale Through the Ages: The Anthropology and Archaeology of Brewing. 2009. [online]. [cit. 2021-02-14]. URL:<https://distantmirror.wordpress.com/2009/10/09/ale-through-the-ages-the-anthropology-and-archaeology-of-brewing/>