Čo je pivo?

Keby sme sa opýtali rôznych ľudí otázku „Čo je pivo?“, asi by sme pravdepodobne od každého dostali inú odpoveď a tá by závisela od toho, koho by sme sa pýtali. Na samotnú otázku rôzne odpovedá legislatíva potravinárskeho zákona, potravinárski technológovia, chemici, umelci a ľudia rôzneho profesijného zamerania. No samotná podstata piva je už tisícky rokov nemenná.

A ako ho poznáme my?

Legislatíva SR

Legislatívu SR upravuje Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na nápoje č. 30/2014 Z. z. (v znení č. 158/2016 Z. z.), ktorá vymedzuje, že:

a) pivo je nízkoalkoholický penivý nápoj vyrobený z vody, sladu alebo sladu a jeho náhrad, chmeľu alebo jeho upravených foriem a pivovarských kvasiniek; obsahuje produkty kvasenia sacharidov, najmä etanol, oxid uhličitý a neprekvasený extrakt,

Tento zákon upravuje vo svojich paragrafoch aj:  § 3 – Požiadavky na pivo,  § 4 – Členenie a označovanie piva,  § 5 – Požiadavky na čapovanie piva.


Potravinárska definícia

Pivo je alkoholický nápoj vyrábaný extrakciou surovín vodou, varením (zvyčajne s chmeľom) a kvasením. Jeho technológia sa skladá z troch výrobných úsekov, zahŕňajúcich rady
zložitých mechanických, fyzikálno-chemických a biochemických procesov:

 1. výroba mladiny (šrotovanie sladu, vystieranie sladového šrotu do vody, rmutovanie, scedzovanie sladiny a vysladzovanie sladového mláta, chmelovar a chladenie mladiny),
 2. kvasenie mladiny a dokvasenia mladého piva,
 3. záverečné úpravy a stáčanie zrelého piva.

Chemická definícia

Chemická definícia by mohla znieť približne takto: Pivo je zložitý koloidný roztok, ktorý obsahuje až niekoľko tisíc rôznych látok, kde hlavná zložka je tvorená z:

 • polárneho anorganického rozpúšťadla (H2O) – kde je chemická zlúčenina jedného atómu kyslíka viazaná na dva atómy vodíka dvojitou väzbou,
 • rozpustných látok – tvorených z dusíkatých látok (makropeptidy, polypeptidy, nižšie peptidy, aminokyseliny), škrobových polysacharidov (amylózy a amylopektínu), neškrobových polysacharidov (β glukánov, pentozánov), lipidov (mastné kyseliny, acylglyceroly, fosfolipidy, lipoproteiny, lipopolysacharidy, steroly), polyfenolov (flavonoidy), ďaľších zlúčenín obsahnutých v slade (karbonylové zlúčeniny a ich prekurzory S-metyl-L-methionín, dimetylsulfonix, 2-E-non-2-enal, N,N-dialkylnirozamín) a ďaľších látok, ktoré nesmú prekračovať povolené stanovené limity, ako sú ťažké kovy, polycyklické aromatické uhlovodíky (benzo-a-pyren), mykotoxíny (trichothecény),

kde pomocou predpísaných technologických krokov a fyzikálnych veličín teploty a času dochádza pôsobením:

 • proteolytických enzýmov: endopeptidáz( cysteinové proteázy), karboxypeptidáz, exopeptidáz (aminopeptidázy a dipeptidázy), k štiepeniu bielkovín na polypeptidy, nižšiemolokulárne štepy a aminokyseliny,
 • enzýmov ako hraničná dextrináza, R-enzym, Maltáza, Sacharáza – k štiepeniu väzieb hraničných dextrínov a amylopektínov v malých mierach,
 • amylotických enzýmov: exoenzýmu β-amylázy k štiepeniu amylózy na maltózu a za vzniku menšieho množstva monosacharidov (glukózy, fruktózy), disacharidov (sacharózy), trisacharidov, veľké množstvo rôznych vyšších oligosacharidov (megalosacharidů) a endoenzýmu α-amylázy k štiepeniu amylózy na oligosacharidy na maltotriozu, maltózu, glukózu a hraničnú dextrinázu,
 • komplexu enzýmov neškrobových polysacharidov: endo-β-glukanáz, β-glukanzolubilaz, exo-β-glukanáz, celebiáz k štiepenu na dextríny, hemicelúlózu na cellobiózu a ďaľších enýmov: laminaribiaz k štiepeniu disacharidu laminaribiozu na molekuly dve molekuly glukózy a pentózanov
 • enzýmov lypáz a lipoxygenáz (dioxygenázy) k štiepeniu lipidov za vzniku parciálnych esterov glycerolu, pôsobením hydroperoxidisomerázy a hydroperoxidyláz sa vzniknuté hydroperoxidy štiepia na aldehydy, kyseliny a početné ďalšie produkty,

k vzniku roztoku, kde sa následným varom s chmeľom rozpúšťajú a izomerujú horké chmeľové látky ako α-horké kyseliny (humulon, kohumulon a adhumulon) za vzniku rozpustných iso-α-horkých kyselín alebo iso-humulonov a dochádza k reakcii aminokyselín s redukujúcimi sacharidmi, za vzniku melanoidov na prchavé heterocyklické látky, kedy je výsledný produkt varenia schladený. Pridaním kvasiniek následne dochádza k biochemickému procesu, pri ktorom sú rastlinné sacharidy premieňané na etanol a oxid uhličitý, pričom vzniká teplo a energia.


Umelecký pohľad

Môže byť pivo zdrojom inšpirácie a zároveň poskytovať inšpiráciu? Pivná múza opantala myseľ nemalému počtu umelcov, nejednému maliarovi viedla štetec, mnohým básnikom hladila pero, či ovlažila hlasivky spevákom, nehľadiac na časové obdobie. Pripomeňme si aspoň niektorých:

Maliari

Muž s džbánom na pivo.
Maliar: Frans Hals (1582 -1583). Zdroj: Wikipedia.
Fajčiari.
Maliar: Adriaen Brower (1605 – 1638). Zdroj: Wikipedia.
Pohár piva.
Maliar: Pablo Picasso (1881 – 1973). Zdroj: Wikipedia.
Mních na ceste za občerstvením. Maliar: Eduard von Grützner (1846 – 1925). Zdroj: Wikipedia.
Dobrý pohár piva.
Maliar: Edouart Manet (1832 – 1883). Zdroj: Wikiart.
Muž, ktorý pije pivo z korbeľu.
Maliar: Karel van Mander III. (1610 – 1670).
Zdroj: Wikipedia.


Básnici

Edgar Allan Poe
George Arnold
William Edmondstoune Aytoun

Edgar Allan Poe  (* 19. január 1809BostonMassachusettsUSA – † 7. október 1849, Baltimore, MarylandUSA) bol americký romantický básnik, prozaik, literárny teoretik a esejista.

Lines on Ale: Edgar Allan Poe 

Filled with mingled cream and amber,
I will drain that glass again.
Such hilarious visions clamber
Through the chamber of my brain.
Quaintest thoughts, queerest fancies
Come to life and fade away.
What care I how time advances;
I am drinking ale today.
Linky na Ale: Edgar Allan Poe 

Plnené so miešanou smotanou a jantárom,
Vyciciam ten pohár zas.
Tak sa bujaré predstavy šplhajú
Cez komoru môjho mozgu.
Najpodivnejšie myšlienky, najčudnejšie fantázie
Precitnite k životu a vytraťte sa.
Čo ma zaujíma, ako postupuje čas;
Ja dnes pijem Ale.

George Arnold (24. júna 1834 – 9. novembra 1865) bol americký autor a básnik . Narodil sa v New Yorku 24. júna 1834. Po krátkom pokuse o kariéru ako maliar portrétov sa dal na písanie a pravidelne prispieval do časopisov Vanity Fair a The Leader . Arnold, súčasník Walta Whitmana , bol tiež patrónom pivnej pivnice Pfaff .

Beer: George Arnold


Here,
With my beer
I sit,
While golden moments flit:
Alas!
They pass
Unheeded by:
And, as they fly,
I,
Being dry,
Sit, idly sipping here
My beer.

O, finer far
Than fame, or riches, are
The graceful smoke-wreathes of this cigar!
Why
Should I
Weep, wail, or sigh?
What if luck has passed me by?
What if my hopes are dead,
My pleasures fled?
Have I not still
My fill
Of right good cheer,
Cigars and beer

Go, whining youth,
Forsooth!
Go, weep and wail,
Sigh and grow pale,
Weave melancholy rhymes
On the old times,
Whose joys like shadowy ghosts appear,
But leave me to my beer!
Gold is dross,—
Love is loss,—
So, if I gulp my sorrows down,
Or see them drown
In foamy draughts of old nut-brown,
Then I do wear the crown,
Without the cross!
Pivo: George Arnold

Tu,
S mojim pivom
Sedím
Zatiaľ čo zlaté okamihy plávajú:
Bohužiaľ!
Prechádzajú
Nedbať:
A keď lietajú,
Ja,
Suchý,
Sedím, naprázno odchlipkávam
Moje pivo.

O, jemnejšie vzdialené
Než sláva či bohatstvo sú
Očarujúce dymové venčeky tejto cigary!
Prečo
By som mal
Plakať, nariekať alebo vzdychať?
Čo ak ma šťastie minulo?
Čo ak sú moje nádeje mŕtve, 
Moje potešenie utieklo?
Či ešte nie
Moja náplň
Správnej dobrej nálady, 
Cigary a pivo

Choď, jačavo mladosti,
Vskutku!
Choď, plač a nariekaj,
Povzdychni si a zbledni,
Spletaj melancholické rýmy
Za starých čias
Čí sa objavujú radosti ako temní duchovia,
Ale nechajte ma môjmu pivu!
Zlato je troska, -
Láska je strata, -
Takže, ak prehltnem môj smútok,
Alebo ich vidím topiť sa
V penivých prievanoch starej orieškovo hnedej,
Potom nosím korunu,
Bez kríža!

William Edmondstoune Aytoun (21. júna 1813 – 4. augusta 1865) bol škótsky básnik, vyštudovaný právnik a profesor rétoriky a Belles Lettres na univerzite v Edinburghu . 

The Empty Bottle:
William Edmondstoune Aytoun

Ah, liberty! how like thou art
To this large bottle lying here,
Which yesterday from foreign mart,
Came filled with potent English beer!

A touch of steel — a hand — a gush —
A pop that sounded far and near —
A wild emotion – liquid rush —
And I had drunk that English beer!

And what remains? – An empty shell!
A lifeless form both sad and queer,
A temple where no god doth dwell —
The simple memory of beer!
Prázna fľaša:
William Edmondstoune Aytoun

Och, sloboda! ako sa páči tykať umeniu
K tejto veľkej fľaši, ktorá tu leží,
Ktorá včera z cudzieho martu,
Prišla naplnená silným anglickým pivom!
 
Dotyk ocele - ruka - závan -
bum, ktoré znelo široko ďaleko -
Divoká emócia - nával tekutín -
A vypil som to anglické pivo!
 
A čo zostáva? - Prázdna schránka!
Neživá forma, smutná a divná,
Chrám, kde nebýva žiadny boh -
Jednoduchá spomienka na pivo!

Jalal ad-Din Muhammad Rumi
Francis Saltus Saltus
Robert Graves

Jalal ad-Din Mohammad Rumi (30 september 1207 – 17.december 1273), bol v 13. storočí perzský básnik, Hanafi Faqihislamský učenec , Maturidi teológ a Sufi mystik pôvodom z Veľkého Khorasanu vo Veľkom Iráne.

The Tavern
Jalal ad-Din Muhammad Rumi

All day I think about it, then at night I say it.
Where did I come from, and what am I supposed to be doing?
I have no idea.
My soul is from elsewhere, I’m sure of that,
And I intend to end up there.

This drunkenness began in some other tavern.
When I get back around to that place,
I’ll be completely sober. Meanwhile,
I’m like a bird from another continent, sitting in this aviary.
The day is coming when I fly off,
But who is it now in my ear who hears my voice?
Who says words with my mouth?

Who looks out with my eyes? What is the soul?
I cannot stop asking.
If I could taste one sip of an answer,
I could break out of this prison for drunks.
I didn’t come here of my own accord, and I can’t leave that way.
Whoever brought me here will have to take me home.

This poetry. I never know what I’m going to say.
I don’t plan it.
When I’m outside the saying of it, I get very quiet and rarely speak at all.
We have a huge barrel of beer, but no cups.
That’s fine with us. Every morning
We glow and in the evening we glow again.
They say there’s no future for us. They’re right.
Which is fine with us.
Krčma: 
Jalal ad-Din Muhammad Rumi

Celý deň na to myslím, potom v noci to poviem.
Odkiaľ som prišiel a čo mám robiť?
Netuším.
Moja duša je odinakiaľ, som si tým istý,
A mám v úmysle tam skončiť.


Táto opilosť sa začala v inej krčme.
Keď sa vrátim na to miesto,
budem úplne triezvy. Medzitým
som ako vták z iného kontinentu, ktorý sedí v tejto voliére.
Prichádza deň, kedy odletím,
ale kto je to teraz v mojom uchu,  čo počuje môj hlas?
Kto hovorí mojimi ústami?


Kto pozerá mojimi očami? Čo je duša?
Nemôžem sa prestať pýtať.
Keby som ochutnal jeden dúšok odpovede,
pre opilcov som sa mohol vymaniť z tohto väzenia.
Neprišiel som sem sám od seba a nemôžem odtiaľ odísť.
Kto ma sem priviedol, bude ma musieť vziať domov.

Táto poézia. Nikdy neviem, čo poviem.
Neplánujem to.
Keď som mimo toho, čo hovorím, som veľmi tichý a zriedka hovorím vôbec.
Dávame si obrovský sud piva, ale žiadne šálky.
To je s nami v poriadku. Každé ráno
Žiarime a večer opäť svietime.
Hovoria, že pre nás nie je budúcnosť. Majú pravdu.
Čo je pre nás v poriadku.

Francis Saltus Saltus (23. novembra 1849 – 24. júna 1889) bol americký básnik.

Beer:
Francis Saltus Saltus

What merry fairy, oh cool, delicious beer,
Gave thee the power through centuries to maintain
A charm that soothes dull care, and laughs at pain;
A power sad hearts to vitalize and cheer?


No blasé palate of thy drops can fear;
Once quaffed, lips eager, seek thy sweets again,
Without thee students sing no loud refrain;
Laughter and mirth depart, be thou not near.

And when I drink thee to my soul’s delight,
A vision of King Gambrinus, fat and gay,
Haunts me, and I behold bright tankards shine,
And hear him laugh with many a thirsty wight,
And merry maiden, drinking night and day,
In quaint, old, gabled towns along the Rhine.
Pivo:
Francis Saltus Saltus

Aké rozjarené čarovné, och chladné, lahodné pivo,
 dávalo ti moc cez storočia na živenie,
 šarm ktorý čičíka nudnú starostlivosť, a smeje sa bolesti;
 sila smutného srdca na posilnenie a povzbudenie?

 Žiadna znudená paleta tvojich poklesov sa nemôže báť;
 Akonáhle sa dotkneš pier, dychtíš opäť po sladkosti,
 bez teba študenti nespievajú hlasno refrén;
 smiech a veselosť odchádzajú, nebuď ďaleko.

 A keď sa napijem pre potešenie svojej duše,
 vízia kráľa Gambrinusa, tučného a homosexuálneho,
 prenasleduje ma a ja vidím, že svietia jasné tankery,
 a počuť ho smiať sa s mnohými smädnými vrakmi,
 a veselá panna, pijúca noc a deň,
 v kurióznych, starých, štítom chránených mestách pozdĺž Rýna.

Robert von Ranke Graves (24. júla 1895 – 7. decembra 1985) bol britský básnik, historický prozaik , kritik a klasik .

Strong Beer: 
Robert Graves

“What do you think
The bravest drink
Under the sky?”
“Strong beer,” said I.

“There’s a place for everything,
Everything, anything,
There’s a place for everything
Where it ought to be:
For a chicken, the hen’s wing;
For poison, the bee’s sting;
For almond-blossom, Spring;
A beerhouse for me.”

“There’s a prize for everyone,
Everyone, anyone,
There’s a prize for everyone,
Whoever he may be:
Crags for the mountaineer,
Flags for the Fusilier,
For English poets, beer!
Strong beer for me!”

“Tell us, now, how and when
We may find the bravest men?”
“A sure test, an easy test:
Those that drink beer are the best,
Brown beer strongly brewed,
English drink and English food.”

Oh, never choose as Gideon chose
By the cold well, but rather those
Who look on beer when it is brown,
Smack their lips and gulp it down.
Leave the lads who tamely drink
With Gideon by the water brink,
But search the benches of the Plough,
The Tun, the Sun, the Spotted Cow,
For jolly rascal lads who pray,
Pewter in hand, at close of day,
“Teach me to live that I may fear
The grave as little as my beer.”
Silné pivo: 
Robert Graves

 "Čo si myslíš
 Najodvážnejší nápoj
 Pod oblohou?“
 "Silné pivo," povedal som.
 
"Na všetko je miesto,
Všetko, čokoľvek,
Na všetko je miesto
Kde by to malo byť:
Pre kurča, slepačie krídlo;
Za jed, včelie bodnutie;
Pre mandľový kvet, jar;
Pivnica pre mňa. “
 
„Pre každého je tu cena,
Každý, ktokoľvek,
Pre každého je tu cena,
Nech je to kto chce:
Skalné útesy pre horolezca,
Vlajky pre Fusiliera,
Pre anglických básnikov, pivo!
Pre mňa silné pivo! “
 
„Povedz nám, teraz, ako a kedy
môžeme nájsť najodvážnejších mužov?“
„Test istoty, ľahký test:
Tí, ktorí pijú pivo, sú najlepší,
Hnedé pivo silno uvarené,
Anglický nápoj a anglické jedlo.“

Och, nikdy si nevyber tak, ako si vybral Gideon
Podľa studenej studne, ale skôr tých,
Čo pozerajú na pivo, keď je hnedé,
Rozbite ich pery a prehltnite ich.
Nechajte chlapcov, ktorí krotko pijú, S Gideonom pri vode,
Ale prehľadajte lavičky pluhu,
Tun, slnko, škvrnitá krava,
Pre veselých darebákov, ktorí sa modlia,
Cín v ruke, na konci dňa,
"Nauč ma žiť, aby som sa bál
Hrobu tak malého ako je moje pivo.“

Henry Charles Bukowski (* 16. august 1920Andernach – † 9. marec 1994San PedroUSA) bol americký spisovatel a básnik.

Beer: Charles Bukowski

I don't know how many bottles of beer
I have consumed while waiting for things
to get better
I dont know how much wine and whisky
and beer
mostly beer
I have consumed after
splits with women-
waiting for the phone to ring
waiting for the sound of footsteps,
and the phone to ring
waiting for the sounds of footsteps,
and the phone never rings
until much later
and the footsteps never arrive
until much later
when my stomach is coming up
out of my mouth
they arrive as fresh as spring flowers:
"what the hell have you done to yourself?
it will be 3 days before you can **** me!"

the female is durable
she lives seven and one half years longer
than the male, and she drinks very little beer
because she knows its bad for the figure.

while we are going mad
they are out
dancing and laughing
with horney cowboys.

well, there's beer
sacks and sacks of empty beer bottles
and when you pick one up
the bottle fall through the wet bottom
of the paper sack
rolling
clanking
spilling gray wet ash
and stale beer,
or the sacks fall over at 4 a.m.
in the morning
making the only sound in your life.

beer
rivers and seas of beer
the radio singing love songs
as the phone remains silent
and the walls stand
straight up and down
and beer is all there is.
Pivo: Charles Bukowski

Neviem, koľko fliaš piva 
som skonzumoval, počas čakania, že sa veci 
samy vyriešia.
Neviem, koľko fliaš vína a whisky
a piva,
hlavne piva,
som skonzumoval po
rozchodoch so ženami -
pri čakaní na zazvonenie telefónu
pri čakaní na zvuk krokov,
na zazvonenie telefónu,
čakanie na zvuky krokov,
a telefón nezvoní,
až oveľa neskôr,
a kroky nikdy nedorazia,
až oveľa neskôr,
keď mi zdvíha žalúdok
z mojich úst,
ako čerstvé jarné kvety prichádzajú:
„čo si to do pekla urobil?
bude to 3 dni, kým ma **** !“

ženská je odolná
žije o sedem a pol roka dlhšie
ako muž a pije veľmi 
málo piva
pretože vie, že je to zlé pre 
postavu.

kým sa ideme zblázniť
sú vonku
tancujú a smejú sa
s nadržanými kovbojmi.
 
dobre, je tu pivo
vrecia a vrecia prázdnych fliaš 
a keď ju zdvihnete
fľaša spadne cez mokré 
dno
z papierového vrecka
valcovanie
cinkanie
rozlievajúca sivý mokrý popol
a zatuchnuté pivo,
alebo vrecia spadnú o 4:00
ráno
vydávajúci jediný zvuk vo vašom živote.
 
pivo
rieky a moria piva
rádio spieva milostné piesne
pretože telefón zostáva tichý
a steny stoja
rovno hore a dole
a pivo je všetkým čo je.

„Pane vrchní, co jste to přinesl v půllitru za krásu! To pivo s nádhernou pěnou. To není pěna, to je šlehaná smetana, to není smetana, to je chladivý puding, to není puding, to je sám parádní gól. Pane vrchní, ta vaše Formanka, to není putyka, ta vaše hospoda, to je Betlémská kaple, ve které se každý host stává tím, kým býval, nebo chtěl by být, pane vrchní, ta vaše Formanka, to není putyka, ta vaše hospoda, to je hlučná a hlučící samota, ve které se nejlíp sní. Pane vrchní, panenkomarjá, co jste mi to přinesl v tom půllitru za krásu!“

Bohumil Hrabal

„Český duch může sice na čas bloudit, rozmach mohutného jeho křídla může ho zanést někdy třeba až na kraj světa, ale k pivu vrátí on se najisto vždycky zase!“

Jan Neruda

„Pivo je intelektuálne. 

Aká škoda, že ho vypilo toľko hlupákov.“ 

Ray Bradbury

Speváci a hudobné skupiny


V biznise jestvujú cesty spoluprác hudobných skupín a pivovarov, alebo distribučných spoločnosti, kedy sa zúčastnené spoločnosti dohodnú na chcenom produkte, ktorý je z hľadiska marketingu prospešný pre obe strany:

Metallica

Metallica Live v O2 aréne, Londýn, Anglicko. Autor fotografie: Kreepin Deth. Zdroj: Wikipedia.

Americká kapela METALLICA sa v roku 2015 spojila s americkým pivovarníckym koncernom Budweiser a zúčasnené strany vydali edíciu Metallica „King of Beers“ v čiernej plechovke.

V roku 2019 sa legendárna heavy metalová skupina opäť spojila s ďalšou významnou inštitúciou SoCal, Stone Brewing, aby vytvorili pivo ležiak Plzenského typu vyrobené so skutočným vstupom od kapely. Pivo s obsahom alkoholu 5,7% s „intenzívnou pitnosťou“ malo údajne „pozoruhodnú chuť a arómu, ktoré umne kombinovalo krásu tradičnej severo-nemeckej Plzne s moderným agresívnym podtextom „Arrogant Consortia.“ „Plzeňský štýl je charakterizovaný s vyššou hodnotou 45 IBU, so začiatočnou chmeľovou arómou na začiatku a úžasnou horkosťou na konci. Čo môžeme povedať „ …And Justice for All“.


IRON MAIDEN

Iron Maiden 30.6.2006.
Autor fotografie: Darz Mol. Zdroj: Wikipedia.

Britská metalová formácia IRON MAIDEN sa v roku 2013 spojila s nezávislým pivovarom Robinsons a prepožičala meno celej kolekcii pív a to názvom ich piesne Trooper ktorá bola inšpirovaná skútočným príbehom vojenskej akcie ľahkej brigády The Charge of the Light Brigade. Spevák kapely Bruce Dickinson skutočný pivný nadšenec, agitátor tohto nápoja spoločne s Robinsons Brewery navrhli kolekciu pív ktorých sa od roku 2013 predalo viac ako 25 miloónov pollitrov.

Logo etikety je tvorené maskotom kapely Eddiem a v ponuke nájdete kolekciu 10. druhov pív 🙂


AC/DC

AC/DC Live November 23, 2008 in St. Paul.
Autor fotografie: Matt Becker. Zdroj: Wikipedia.

Austrálska hardrocková skupina AC/DC, ktorú v roku 1973 v austrálskom Sydney založili bratia Malcolm a Angus Young sa spojila so spoločnosťou Urban Drinks. V ponuke pivovaru je jeden druh piva s názvom AC/DC.


KISS

Kiss v Minnesote (USA) v roku 2012.
Autor fotografie: Dustin Gaffke. Zdroj: Wikipedia.

Americká hardrocková kapela KISS sa podieľala na spolupráci so švédskou distribučnou spoločnosťou Rewine. Pivný štýl, na ktorom sa dvaja členovia kapely Gene Simmons a Paul Stanley podieľali je ich obľúbený svetlý ležiak. Kolekcia vína a piva nesie názov Destroyer. „Toto nie je len niečo, na čo sme dali štítok. Chceli sme víno a pivo jedinečné pre KISS a dostali sme ich, “ – uviedol Paul Stanley. „Ak máte radi pivo a víno, toto je pre vás!“ -povedal Gene Simmons.


Známe osobnosti


„Mlieko je pre deti, chlapi pijú pivo!“

Arnold Schwarzenegger – herec, guvernér.
Autor fotografie: Gage Skidmore. Zdroj: Wikipedia.

„Veľa ľudí nenávidí chuť piva, keď s ním začína. Je to však len predsudok.“

Winston Churchill – britský ministerský predseda.

„Pitie piva s mierou zlepšuje náladu, podporuje zdravie tela aj ducha.“

Thomas Jefferson – 3. americký prezident.

„Pevne verím v ľudí. Ak poznajú pravdu, môžu čeliť akejkoľvek národnej kríze. Najdôležitejšie je dať im skutočné fakty, a pivo.“

Abraham Lincoln – 16. americký prezident.

„Pivo, to je sakramentsky najlepší nápoj na svete.“

Jack Nicholson – herec.
Autor fotografie: Angela George. Zdroj: Wikipedia.

„Mám rešpekt k pivu.“

Russell Crowe – herec.
Autorka fotografie: Eva Rinaldi. Zdroj: Wikipedia.

A ako by znela odpoveď na otázku teraz?

Čo je pivo?“

Pivo je alkoholický nápoj vyrábaný zo sladu, vody a chmeľu, kde dochádza, vďaka technologickým postupom za pomoci fyzikálnych a chemických procesov a hlavne vďaka kvasinkám a zreniu, k zrodu najúžasnejšieho nápoja, ktorý je pre mnohých ľudí neuveriteľnou inšpiráciou. Pivo je slobodou v klietke všednosti, krátkodobým vykúpením z turbulentných povinností. Pivo je milenka, s ktorou sa po čase odlúčenia stretávam a šepkám jej tie najkrajšie slová „Milujem ťa!“.

Zdroje:

WIKIPEDIA. Ilustračný obrázok: Stillleben mit Bierglas und Brötchen. Umelec: Georg Hainz. [online]. [cit. 2021-04-07]. URL:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinz_Joh._Georg_Still_Life_with_Beer_Glass@Kunsthalle_Hamburg.JPG>

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na nápoje č. 30/2014 Z. z. (v znení č. 158/2016 Z. z.)

BASAŘOVá, Gabriela et al. 2010. Pivovarství, teorie a praxe výroby piva. VŠCHT Praha 2010. 863 s. ISBN 978-80-7080-734-7.

MILLER, Matt. 2015. Some Excellent Beer Poems. 2015. [online]. [cit. 2021-04-04]. URL:<https://everythingontap.com/2014/03/17/excellent-poems-beer/>

COSTACHE, René. 2018. Citáty, popěvky a hlášky o pivu a hospodách. 2018. [online]. [cit. 2021-04-09]. URL:<https://pivo-v-akci-a-rene-costache.estranky.cz/clanky/citaty–popevky-a-hlasky-o-pivu-a-hospodach/citaty–popevky-a-hlasky-o-pivu-a-hospodach.html>

OSTDICK, Nick. 2015. Beer Me: Five Writers on America´s most famous beverage. 2015. [online]. [cit. 2021-04-09]. URL:<https://blog.bookstellyouwhy.com/beer-me-five-writers-on-americas-most-famous-beverage>

BUKOWSKI, Charles. Beer. [online]. [cit. 2021-04-09]. URL:<https://hellopoetry.com/poem/9474/beer/>

POMRANZ, Mike. 2019. Metallica and Stone Brewing Add Another Beer to the Band’s Beverage Empire. 2019. [online]. [cit. 2021-04-09]. URL:<https://www.foodandwine.com/beer/metallica-beer-stone-brewing-enter-night-pilsner>

Neznámy.. 2017. Iron Maiden and Robinsons Brewery Reveal New ‘Hallowed’ Beer. 2017. [online]. [cit. 2021-04-15]. URL:<https://www.ironmaidenbeer.com/iron-maiden-and-robinsons-brewery-reveal-new-hallowed-beer/>

HARTMANN, Graham. 2014. 20 signature beers from rock + metal bands: Worst to best. 2014. [online]. [cit. 2021-04-16]. URL:<https://loudwire.com/signature-rock-metal-beers-rankings/>

ROCKPIT. 2012. Kiss Destroyer beer hits Australia. 2012. [online]. [cit. 2021-04-16]. URL:<https://www.therockpit.net/2012/kiss-destroyer-beer-hits-australia/>

ARATA, Emily. 2014. 25 Quotes About Beer from the Famous Drinkers Who Loved It Best. 2014. [online]. [cit. 2021-04-09]. URL:<https://firstwefeast.com/drink/beer-quotes-from-famous-drinkers/>