12. História piva: Vrcholný stredovek. Svätá rímska ríša, České, Poľské kráľovstvo

Charakteristika doby

Vrcholný stredovek je obdobie najväčšieho rozkvetu stredovekej spoločnosti od začiatku 11. storočia (počnúc rokom 1001) až do 13. storočia (končiac rokom 1300).[2] Spoločensko-ekonomicko-politickým systémom je feudalizmus, ktorého hlavnou črtou je lénny systém.[3]

Počas tohto obdobia dochádza k stabilizácii štátnych útvarov, klimatické optimum zabezpečuje dobré úrody. Rastie poľnohospodárska výroba, čo nachádza svoj výraz v obrovskej kolonizačnej akcii, ktorá zasiahla celú Európu, vznikajú mestá ako centrá tovarovej výroby. Vrcholný stredovek prináša vznik stredovekých hradov, ktoré sú stavané po celej Európe. Vytvára sa Francúzske kráľovstvoViliam Dobyvateľ dobyl Anglicko, nemecké oblasti sú zjednotené osobou cisára do Svätej rímskej ríše národa nemeckého. V Španielsku a Portugalsku je úspešná reconquista – znovuzískavanie Arabmi zabratých území.[2]

Na severe a v strede Európy sa stabilizujú menšie kráľovstvá (Dánske, Nórske, ŠvédskePoľské, České, Uhorské), na východe mal najväčší rozkvet Kyjev – hlavné mesto Kyjevskej Rusi. Na Balkáne ešte raz dosiahne Byzantská ríša svoj najväčší rozmach, aby zakrátko skolabovala pod tlakom križiakov ich výprav a seldžuckých Turkov.[2]

Križiacke vojny poznačili Európu z kultúrneho hľadiska. Európania spoznali:

 • Vzájomné kontakty medzi dvoma časťami sveta
 • Nové technológie – veterné mlyny, výroba skla
 • Nové plodiny: cukrová trstina, bavlna, marhule, citróny, ryža, korenie
 • Luxusné výrobky, hodváb
 • Arabské číslice
 • Hygienu, lekárstvo
 • Vznik latinských štátov, ako prvé začali raziť zlaté mince
 • Používanie erbov
 • Vznik rytierskych reholí [4]
Godfrey z Bouillonu a vodcovia prvej križiackej výpravy. Autor maľby: Alphonse de Neuville (1836–1885).

V roku 1119 založil francúzsky rytier Hugo de Payens Rád templárov ktorého prioritnou úlohou bolo ochraňovať kresťanských pútnikov zo Západu na cestách po Svätej Zemi.[5] Do rádu vstupovali väčšinou šľachtici, ktorí sa v jeho prospech vzdávali svojich majetkov. Krížové výpravy boli aj významným podnetom na medzinárodnú výmenu, pretože po migrácii ľudí musel nutne nasledovať aj pohyb peňazí a tovaru. Z tohto bohatli hlavne stredomorské prístavy a talianske mestá. Lode privážali do križiackych štátov pútnikov alebo križiakov, a aby naspäť nechodili prázdne, dovážali do Európy nový tovar.[6] 

Pečať templárov: dvaja rytieri, ktorí zdieľajú sedlo na koni, boli interpretovaní ako symbol chudoby alebo duality mnícha/ vojaka.

Výrazne sa rozvíjal obchod s peniazmi, vznikla potreba ich neustálej výmeny, ale aj inštitúcií, ktoré by poskytovali tak potrebné pôžičky. Vznikla potreba správcov či skôr organizátorov financií. Okrem už spomínaných talianskych bankárov a židovských obchodníkov sa týmto odvetvím začali zaoberať aj  cirkevné rády (templári, johaniti).[6]

V 13. storočí vymysleli Templári niečo ako účet a začali realizovať aj transakcie. Účty boli aj na dnešné časy vedené moderne. Súkromník uložil peniaze na svoj účet a  dal si naň posielať napríklad svoje zisky alebo mu tam dlžníci mohli vkladať splátky. Vedenie účtu bolo prepracované a detailné. Tri razy do roka sa robilo kompletné vyúčtovanie v deň Nanebovstúpenia Pána, na Všetkých svätých a na Hromnice.[6]


Pivo v tomto období

Rozširovanie miest v 11. a 12. storočí prinieslo nové možnosti pivovarníctva a trochu iný priemysel.[7] Počas týchto storočí je v mestách (Aachen, Bamberg, Huy) zaznamenaná prítomnosť pivovarníkov (brassatores). S najväčšou pravdepodobnosťou označuje špecialistu v službách vrchného pána. Bolo to v mestách, kde začalo prekvitať profesionálne pivovarníctvo.[8] Rast miest si vyžadoval súhlas existujúcich panovníkov. Po križiackych výpravách sa obchody pomaly obnovili a mestá znovu získali svoju funkciu križovatiek obchodných trás a administratívnych centier.[7]

V minulosti počas predchádzajucích storočí vlastnili „Gruit,“ alebo „Gruitrecht“ biskupi a grófi. „Gruit,“ alebo „Gruitrecht“ bola „licencia,“ „povolenie na varenie piva.“ Každý občan mal rovnaký prístup k právu varenia piva, stačilo iba zaplatiť poplatok správe a správa vám dala bylinnú zmes a mohli ste variť.[8] Bola to zmes bylín: rozmarínu, majoránky, mäty, rebríčka, borievky alebo šalvie, hlavnou ingredienciou bola často bahenná myrta.[9]

Samotní ľudia alebo jednotlivé vládne orgány prideľujúce gruitrecht boli „daňoví farmári“ a mohli si ponechať časť daňových peňazí. Keďže takmer každý pil pivo ako bezpečnú, lacnú formu nápoja a výživy, hrozilo len veľmi malé nebezpečenstvo, že z gruitrechtu vrchnosť nebude mať žiaden úžitok. Dane boli uvalené aj na prísady do piva, čím sa vytvorila ekonomická renta. Jačmeň, ovos a pšenica boli v závislosti od lokality zdanené v rôznej miere. Tieto dane budú ďalej súhrnne označované ako „ gruitrecht “, keďže prísady postihli podobný osud. V niektorých oblastiach Nizozemska a Nemecka sa pivovary vďaka gruitrechtu čoraz viac stávali veľkovýrobnými prevádzkami na rozdiel od domácich. V závislosti od preferencií vyberača daní sa gruitrecht musel zaplatiť vopred predtým, ako boli potrebné prísady dané sládkovi. Domáci pivovarníci nemali vždy kapitál potrebný na nákup surovín v rámci gruitrechtu, a tak pripadlo na väčšie komunitné pivovary, aby vyrábali také množstvá piva, ktoré bolo možné kúpiť.[10]

Urbanizácia viedla aj k odklonu od domáceho pivovarníctva k pivovarníckemu priemyslu. Urbanizácia spojená s technologickým pokrokom vo varení piva v 13. a 14. storočí ešte viac podporila varenie piva ako ekonomicky životaschopný spôsob obživy rodiny, ak rodina dokázala vyprodukovať počiatočný investičný kapitál. Dva z najdôležitejších technologických pokrokov boli zavedenie chmeľu do procesu varenia piva a implementácia veľkých medených kotlov. Chmeľ, ktorý pochádza z Nizozemska a Nemecka, nebol novou zložkou. Bol horkejší ako byliny, mal výhody konzervovania piva a vyžadoval nižší pomer zŕn k prísade na výrobu piva.[10]

Ako mestá rástli a pivovarníctvo začalo byť celkom ziskové. Samosprávy miest sa zaujímali o získanie výhod z predaja piva a preto náležali na odkúpení daňových licencií gruitrecht od vlasníkov (biskupov, grófov). Napríklad: V Zutphene vo východnom Holandsku vlastnili cirkevní úradníci gruitrecht a prenajímali ho buď kánonom v kaplnke kostola, alebo rôznym jednotlivcom až do roku 1326, kedy nakoniec mesto kúpilo toto právo na zdanenie za paušálnu sumu. Mestá tak mali právo na varenie piva.[7]

V 12. storočí sa začali v latinčine aj v ľudových jazykoch objavovať nové slová na označenie pivovarníkov a pivovarov, „lat. Bracinia, nem. Brauerei, angl. Brewery.“ Tieto slová sa objavujú najmä v mestských záznamoch, čo výrazne naznačuje, že v mestách vzniká samostatná skupina špecializovaných pivovarov. Väčšina miest získala špeciálne slobody, medzi nimi aj pivovarnícke privilégium. To zahŕňalo právo udeľovať varné povolenia a regulovať výrobu piva a distribúcie. Pivovarníctvo sa považovalo za „občiansku výživu“ (spôsob subvencovania), komerčné varenie bolo obmedzené na obyvateľov miest. Navyše mnoho miest získalo dodatočne právo na okrsok (Bannmeile, Banlieux), dávajúci monopol na predaj svojich výrobkov v rámci stanoveného parametra mesta.[7]

Postupne časom bolo právo na varenie piva obmedzené na majiteľov domov a zužoval sa prístup k vareniu piva občanmi. To sa dosiahlo obmedzením časového obdobia, počas ktorého každý sládek (pivovarník) smel vyrábať, pričom sa určilo chronologické poradie podľa lotérie a sťažením vstupu na varenie piva. Rastúci dopyt si ale vyžadoval špecializáciu a profesionalitu, pretože väčšie objemy výroby si vyžadovali vysoké investície do vybavenia a surovín. Navyše stále prísnejšia legislatíva protipožiarnych opatrení sa dala ľahšie vynútiť na majiteľov domov.[7]

Deľba práce a špecializácia sú jednou z najvýznamnejších čŕt mestskej ekonomiky. Remeselníci a obchodníci boli mestskými stĺpmi ekonomiky. Remeselníci sa rýchlo organizovali do korporácií autonómnych cechov zodpovedné za prijatie varenia, školenia, kvalitu výrobkov a dôchodok poskytovanie a bratstvá pre charitu. Cechy mali značný politický vplyv pretože zastupovali všetkých sládkov a mohli vydávať záväzné nariadenia a ukladať pokuty.[7]

Dôvody prechodu k špecializácii na pivovarníctvo boli silnejšie v mestách ako na vidieku. Najskôr to boli problémy s priestorom v hustejšie osídlených mestských centrách. Ako sa mestá rozrastali, len málo obyvateľov malo okrem otvoreného priestoru na výrobu sladovne aj priestor na varné kotle, korytá a sklad na sudy. Nedostatok priestoru premenil veľa nových prisťahovalcov na jednoduchých spotrebiteľov piva. Ich uvedenie na trh sa premietlo do väčšieho predaja pre tých, ktorí majú priestor na varenie. To sa zase pretavilo do tendencie k väčším jednotkám s väčším výkonom, väčším investíciám do väčšieho a lepšieho vybavenia, väčšiemu počtu pracovníkov a väčšej deľbe práce medzi týmito pracovníkmi.[7]

Hybnou špecializačnou silou mestskej výroby piva bolo taktiež znečistenie. Viac ľudí a viac priemyslu na malom území viedlo k znečisteniu dodávok vody. Pretože dobrá voda bola nevyhnutne potrebná na výrobu piva, ako aj na čistenie zariadení a sudov, mali tí, ktorí mali prístup k niečomu ako čistá voda v mestách veľkú výhodu. Od začiatku mestského pivovarníctva sa pivovary nachádzali na trasách vodných ciest, aby zaručili dodávky vody, ľahký prístup k surovinám a trhom pre finálny produkt. Pivovarníci vždy chceli čistú vodu, ale chceli sa tiež zbaviť odpadu najjednoduchším spôsobom. Sami boli znečisťovateľmi a voda z akej takej sanitácie putovala naspať do riek a tokov. Z dreva alebo rašeliny, ktorú používali na kúrenie, produkovali dym a popol. Zdá sa, že mestské samosprávy si uvedomovali nebezpečenstvo znečistenia spôsobeného pivovarmi. V Anglicku v Londýne, Bristole a Coventry nemali pivovarníci povolený prístup k verejným vodovodom. Predpisy o znečistení sa časom zvyšovali, hoci prvé nariadenia a prvé smerovanie pivovarov do spoločného susedstva, pravdepodobne s cieľom obmedziť znečistenie, pochádzajú z urbanizácie 12. a 13. storočia.[7]

Zdrojom tendencie k špecializácii boli tiež problémy a potenciálne zisky z kapitálových investícií. Väčšia veľkosť mestského trhu zvýšila možné výhody pre väčšie a drahšie pivovary. Predpisy na zníženie nebezpečenstva požiaru, ako napríklad tie z Londýna z 1189, ktoré nútili pivovarníkov na kúrenie používať iba drevo, a nie trstinu, slamu alebo strnisko, alebo podobné predpisom, ktoré nútia získať licenciu na všetky pivnice, ktoré nie sú postavené z kameňa, tiež zvýšili kapitál potrebný na vstup do obchodu. Rôzne mechanizmy zmiernené proti zvyšujúcim sa kapitálovým požiadavkám. Dvaja pivovarníci mohli tiež vlastniť spoločný pivovar, napríklad v Hamburgu a v Holandsku, z ktorých každý prevádzkoval svoju vlastnú firmu, varili samostatne a nezávisle predávali pivo. Mestské vlády v niektorých prípadoch dodávali spoločné vybavenie, aby sa uľahčilo kapitálové obmedzenie potenciálnych pivovarov. Mesto vlastnilo budovu a zariadenie, a na krátke obdobie ich prenajímalo používateľom, a tak získavalo investície späť z poplatkov za používanie varných nádob a nádrží. V množstve z vnútrozemských miest v Nemecku existovali v stredoveku a renesancii verejné varne. Na niektorých z týchto miest pivovar spravoval zariadenie a pomáhal občanom pri príprave piva. Jeho a všetky ďalšie služby asistentov boli zahrnuté v cene nájmu.[7]

Jedným z dôvodov zvyšujúcej sa kapitálovej požiadavky pre pivovarníkov v 12. a 13. storočí bolo rastúce používanie medených nádob na varenie. Tie vyrábali lepšie pivo, potenciálne vo väčších množstvách a z dlhodobého hľadiska za nižšie náklady ako predchádzajúce drevené alebo hrnčiarske nádoby. Medené kotle mohli byť vyrobené len z medených pásov spájaných dohromady a preto mali problémy s dlhodobým ohrievaním. Ale obrábači kovov sa zlepšili vo výrobe dobrých medených kanvíc, vďaka čomu mali ešte väčšiu hodnotu. Varenie mladiny v medenom kotle umožnilo znížiť stratu varu, znížiť potrebné množstvo paliva, umožniť rýchlejší priebeh celého procesu varenia a boli nepochybne najcennejším jednotlivým kusom vybavenia v odbore. Všetky kotly museli mať v spodnej časti otvor na odčerpanie piva, ktorý vytvoril slabé miesto. To obmedzovalo predchádzajúce hrnčiarske hrnce na kapacitu od 100 do 150 litrov. Medené kotly pravdepodobne na konci 13. storočia dosiahli viac ako 1000 litrov a možno do 4000 litrov do 15. storočia. Na rozdiel od svojich predchodcov z keramiky mali ploché dno, takže mohli pevne sedieť na rošte alebo podperách nad krbom. Prvá zmienka o výrobe piva vo Fínsku poznamenáva, že sa použil kotol. Varná kotol mohol byť známkou rozvoja pivovarníctva a tiež výroby kvalitnejšieho piva v regióne na technologickej periférii Európy. Do 13. storočia niektorí mestskí pivovarníci priliali do sladu v drevenej nádobe horúcu vodu. V tom čase mali pravdepodobne špecializovaní mestskí pivovarníci medenú kanvicu na varenie vody a mladiny, kašu, drevené koryta na ochladzovanie a kvasenie a množstvo sudov. Počet sudov závisel od úrovne výroby a veľkosti týchto sudov, presné opatrenia boli často regulované vládou. Všetky zariadenia prispeli k významným kapitálovým investíciám, ktoré boli ďaleko nad možnosti väčšiny obyvateľov miest.[7]


Svätá rímska ríša

Svätá rímska ríša (Sacrum Imperium Romanum alebo Sacrum Romanum Imperium) sa vytvorila v 10. storočí za vlády otovskej dynastie z bývalej Východofranskej ríše. V 11. storočí sa toto územie označovalo ako Regnum Teutonicum (Teutonicorum). Prvýkrát sa názov Sacrum Imperium spomína v dokumentoch z roku 1157 a Sacrum Romanum Imperium z roku 1184.[11]

Mapa Svätej rímskej ríše 11. storočia. Zdroj: Wikipedia. Autor: Sémhur.

Od 10. storočia kráľ Henrich II. Luxemburský udelil mestám a ich občanom právo variť pivo a tiež ho predávať v okruhu míle. Občania v mestách varili vlastné pivo no neustále sa sťažovali na zlé pivá a preto po prvýkrát v mestách zaviedli „pivné pravidlá.“ Keď v roku 1156 Augsburgu na juhu Nemecka udelili mestské práva, bolo stanovené, že: „Piváreň, ktorá robí zlé pivo, alebo dáva nespravodlivé opatrenie, má byť potrestaná.“ Počas vrcholného stredoveku bolo v nemecky hovoriacej oblasti 500 kláštorných pivovarov. Osem z nich existuje dodnes.[12]

Rytina opátstva Weihenstephan od Michaela Weninga v Topographia Bavariae, okolo roku 1700

Weihenstephan Abbey (Kloster Weihenstephan) bol benediktínsky kláštor vo Weihenstephan, teraz súčasťou okresu Freising, v Bavorsku, Nemecko. Brauerei Weihenstephan, ktorý sa nachádza na mieste kláštora prinajmenšom od roku 1040, je považovaný za najstarší nepretržite fungujúci pivovar na svete. Pivovar Weihenstephan má korene v opátstve až do roku 768, keďže listina z tohto roku hovorí o chmeľnici v tejto oblasti, ktorá platí kláštoru desiatok. Pivovar získal licenciu od mesta Freising v roku 1040, a to je dátum založenia, ktorý si moderný pivovar nárokuje.[13]

Väčšina miest patrila pod správu biskupov a šľachty a tí v mestách udeľovali pivovarnícke privilégium „Gruit,“ – „Gruitreicht“ a nútili pivovarníkov, aby si od nich kupovali základné pivovarské prísady. V prípade magdeburského biskupa máme písomné dôkazy, že mal privilégium zabezpečiť kvas pre pivovarníkov v celej svojej diecéze. To znamenalo, že pivovarníci v Hamburgu, alebo Halle museli kupovať kvasnice (bärme) od Episcopal Bärmamt (správa kvasiniek). Bola to skorá forma zdanenia, pretože cena zahŕňala poplatok príslušnej správe.[7]

Mestá sa vytrvalo bránili akémukoľvek paternalizmu zo strany panovníkov; takže boli neustále problémy. Odvolávali sa na to, že varenie piva bolo legálne a variť mohol každý plnohodnotný občan. Mnohé mestá sa dokázali presadiť aj proti svojim kniežatám.[16] 


Najstarší zachovaný spis o použití chmeľu v pive počas vrcholného stredoveku pochádza od sv. Hildegardy z Bingenu (* 1098 – † 1179).  Nemecká abatiša je aj preto uctievaná ako neoficiálna patrónka piva.[14] Vo svojich publikáciách o prírodnej histórii a liečiteľstve opísala vplyv rôznych bylín na zdravie človeka. Jej najznámejšou lekárskou prácou je Liber Subtilitatum Diversarum Naturarum Creaturarum (Kniha o jemnostiach rozmanitých prírodných tvorov), I. časť: Causae et Curae (Príčiny a liečenie chorôb), II. časť: Physica. V spise Physica Hildegarda opísala konzervačné vlastnosti chmeľu, keď sa pridáva do nápoja, akým je pivo. V tej istej knihe tiež spomenula, že chmeľ zvyšuje melanchóliu alebo „zadnú žlč“, jeden z Hippokratových „štyroch humorov“ fyziológie; ostatné sú cholerické, flegmatické a sangvinické dispozície človeka. Dnes už vieme, že chmeľ dokáže uvoľniť nervovú sústavu a tým pôsobiť upokojujúco, sedatívne, čím podporuje spánok. Tento pohľad urobil z Hildegardy pokrokovú vo svojej dobe, keďže jej súčasníci odporúčali chmeľ ako liečbu presne opačného trápenia, depresie. Hildegarda tiež veľa písala o jačmeni, ktorý považovala za prospešný pre žalúdok a črevá; odporučila nápoj z jačmeňa ako regeneračný prostriedok po prechladnutí alebo žalúdočnej chrípke. Mnohé Hildegardine spisy obstáli v skúške časom a homeopati a lekári ich stále považujú za platné.[15]

„V dôsledku vlastnej horkosti [chmeľ] zastavuje hnilobu, keď sa vloží do [piva] a môže sa pridať tak, že vydrží tak dlhšie.“

sv. Hildegarda z Bingenu

Hildegardine spisy možno neboli prvé, ktoré odporúčali používanie chmeľu v pive, no sú najstaršie, aké historici našli.[14]


Do roku 1200 bolo varenie piva v Európe zväčša záležitosťou malého rozsahu, no v technológii príprave tohto nápoja nastala zmena ktorá položila základ pre rozvíjajúci sa priemysel v renesančnej Európe. Túto zmenu priniesol chmeľ a chmelenie piva. Úspech chmelených pív závisel od použitia ich správneho množstva: toľko, aby oleje v šiškách bránili množeniu kyselín a iných chemikálií kaziacich pivo. Chmelené pivo vydržalo dlhšie, takže ho bolo možné skladovať a predávať o týždne alebo dokonca mesiace neskôr. Pred príchodom chmeľu bolo ťažké pripraviť pivo v lete, keď bol vysoký dopyt, pretože teplé dni zvyšovali šance na znehodnotenie. Chmeľ urobil pivo odolnejším, takže ak sa pivo varilo v marci, mohlo sa dať piť ešte v júni alebo júli. Horká prísada pomohla nielen vyriešiť problémy sezónnosti, ale tiež vytvorila produkt diaľkového obchodu.[16]

Poloha mesta Brémy v rámci Nemecka. Zdroj: Wikipedia. Autor: TUBS
Poloha mesta Brémy v spolkovej krajine Brémy. Zdroj: Wikipedia. Autor: TUBS.

Prvým a najstarším obchodným mestom s pivom ktoré zažilo pivovarnícky boom boli Brémy. Už od roku 1200 severonemecké pivovary cez prístav v Brémach vyvážali veľké množstvá piva do Flámska, Anglicka, Škandinávie, Holandska. Magdeburg vyvážal od roku 1023. Pivo sa tu stalo žiadaným tovarom[17] a ukázalo sa ako dôležitá komodita v obchodnej sieti. V roku 1252 sa pivo z Brém spomína v Holandsku a v roku 1278 v Groningene.[8] Ostatné mestské centrá pozdĺž Severného mora a potom pobaltské krajiny čoskoro napodobnili úspech Brém.[16]

Mestu Regensburg udelil cisár Fridrich II. v roku 1250 plné právo na varenie piva.[16]

V Kolíne nad Rýnom sa pivovarníci, ktorí chceli použiť chmeľ, dostali do konfliktu s arcibiskupom, ktorý mal monopolné práva na gruit. Ale chmeľ prekvital aj napriek takýmto prekážkam a jeho konzervačná kvalita umožnila varenie, skladovanie a prípadnú expedíciu.[18]

V roku 1284 Hamburg zachvátil rozsiahly požiar, mesto bolo potrebné znovu postaviť a táto situácia uľahčila rast tamojšieho pivovarníckeho priemyslu.[8] Za pár rokov mesto a pivovarníci v ňom zaznamenajú najväčší úspech zo všetkých nemeckých pivovarníckych miest.[16]

Dortmund ziskal právo varenia piva od Adolfa von Nassau v roku 1293. Nebolo to však zadarmo! Kráľ Adolf potreboval peniaze. Dortmundčania preto od neho odkúpili pivovarnícke práva a do pivovarstva sa vrhli s takým nadšením, že Dortmund je aj dnes najväčším nemeckým pivovarským mestom. Pivo sa varilo aj v Münster, Bielefeld a Minden. Keď do spomínaných miest prišlo pivo z Dortmundu nastal ošiaľ. Mestá si svoje pivovary chránili (pretože dostávali od nich dane). Na Dortmundské vozy sa strieľalo. Na základe tohto dali Dortmundčania svoje vozy strážiť a koho prichytili strieľať do sudov, utopili ho v pive.[16]

Hanza bolo združenie slobodných miest v severnom Nemecku, ale aj v Nórsku a Belgicku založené v 12. storočí. Dohadovali medzi sebou zmluvy, ktoré predpokladali spoločný európsky trh. Navzájom si dodávali (a aj vyvážali) potraviny: víno, olej a obilie, ale aj kožu a látky, meď a železo. Hanza zariadila poľskú horčicu v Londýne , turecké hrozienka v Bruggách a talianske figy v Bergene. A všade severonemecké pivo. To obišlo polovicu Európy s volskými vozmi a loďami. Pivo sa vyskytovalo ako potravina a exportný tovar takmer na všetkých obchodných lodiach.[17]

Pivovarníci sa začali združovať do cechov. Záznamy o pivovarníckych cechoch existujú už v roku 1200 pre Londýn, 1230 pre Londýn Regensburg, 1267 pre Ypern a 1280 pre Mníchov. Samostatné sladovnícke cechy existovali vo viacerých mestách, napríklad v Brunswicku. O niečo neskôr sa začali zgrupovať robotníci do organizácií.[7] 

Cech (nárečovo alebo zastarano cecha) bolo združenie remeselníckych majstrov (prípadne aj iných výrobcov alebo drobných obchodníkov) jedného alebo viacerých príbuzných výrobných odborov v (najmä európskych) mestách od stredoveku do 19. storočia, ktoré chránilo hospodárske, sociálne a politické záujmy svojich členov.[19]

V 13. storočí sa už chmeľ nezbieral, ale sadil sa do chmeľníc v mestách a okolí. Takéto chmeľnice sú hlásené z Wismaru v roku 1250 a potom z mnohých ďalších miest Hanzovných miest.[7]


Na území Belgicka ktoré patrilo k Svätej rímskej ríši bolo medzi 9. storočím a polovicou 14. storočia celkom z 378 pivovarov, ktoré boli rozmiestnené v 176 lokalitách. Nárast je pomerne pravidelný medzi 9. a 12. storočím: funguje 20 pivovarov v 16 lokalitách v priebehu 9. storočia pribudlo 24 pivovarov v 18 ďalších lokalít v priebehu 10. storočia, 33 pivovarov v 19 ďalších lokalitách v priebehu z 11. storočia, v priebehu 12. storočia 26 pivovarov v 13 lokalitách. Pohyb sa zrýchlil po roku 1200, keďže tu bolo 178 pivovarov v priebehu 13. storočia dodatočne hlásených v 60 nových lokalitách a za obdobie 1300 až 1350 101 pivovarov v 50 nových lokalitách. Polovica lokalít s pivovarmi sa nachádzala pri rieke. Prítomnosť vody ovplyvnila umiestnenie pivovarov v rámci miest a obcí. Najdôležitejšie centrá pivovarníctva nachádzajú na Meuse, hlavnej ceste obchodu Mosan, práve v centre Hesbaye nájdeme prvé a najdôležitejšie centrum pivovarníctva. pivo: Sint- Truiden. Výroba piva mala preto v regióne Meuse veľký význam a jej rozvoj bol zrejmý najmä v Hesbaye. Medzinárodný obchod s pivom, ktorý umožnil použitie chmeľu, sa skutočne objavil na konci 13. storočia. Exportérmi piva budú hanzové mestá. Ak však nájdeme stopy tohto obchodu s flámskymi prístavmi, v údolí Meuse o tom nemôže byť ani reči. Zdá sa, že s výnimkou jediného prípadu nedošlo k žiadnemu regionálnemu obchodu s pivom. Zo skúmania textov vyplýva, že pivovar vyrábal výlučne na uspokojenie miestnej spotreby. Možno pracoval nanajvýš pre „mestský“ trh s pomerne malým polomerom. Predaj piva na miestnom trhu je vo významných strediskách doložený už od 11. storočia. Tento predaj podliehal dani, ktorú vyberal miestny pán. Predaj na miestnom trhu podliehal systému pevných cien a hygienickým príkazom, čo bolo prinajmenšom v prípade Liège.[37] V čase najvyššieho rozkvetu počas 12. storočia mala komunita kláštorov s tzv. clunyjskou regulou v Burgundskom vojvodstve vyše 2 000 kláštorov.[20]

Jean Wauquelin odovzdávajúci Hainautove  kroniky  vojvodovi z Burgundska Philippe le Bon (miniatúra Rogiera van der Weydena).

Bibliotheque de Bourgogne sú knižné zväzky zriadené Filipom II. Burgundským (1342-1404) a jeho následnými dedičmi. Keď v roku 1467 zomrel Filip III. Burgundský mala táto knižnica 900 zväzkov, čo z nej robí najväčšiu zbierku kníh v burgundskom Holandsku.[21]

V 12. storočí sa v mestskom prostredí začali objavovať nové slová zaznamenané v latinčine aj v ľudových jazykoch, na označenie pivovarníkov a
pivovarníctva, čo naznačuje, že nastala zmena v postavení pivovarníkov. Ilustrácia v rukopise Bibliotheque de Bourgogne z 13. storočia
v Gente, zobrazuje typických mestských remeselníkov (mäsiar, kováč a sládok miešacou lopatkou) s ich profesionálnymi nástrojmi.[7]

Toto zobrazenie v rukopise ukazuje, že remeselníci získali postavenie, ktoré bolo predtým vyhradené pre pánov alebo biskupov, a naznačuje ekonomický a politický význam miest, z ktorých mnohé dokázali získať viac-menej nezávislosť od svojich vládcov v priebehu 11. až 13. storočia.[7]


Charles du Fresne, sieur du Cange, tiež známy jednoducho ako Charles Dufresne, bol významný francúzsky filológ a historik stredoveku a Byzancie, ktorý žil v 17. storočí. Du Cange zhromaždil veľké množstvo informácií v mnohých oblastiach; dobre ovládal jazyky, históriu, právo, archeológiu, numizmatiku a geografiu. Všetky tieto záujmy boli spojené v jeho majstrovských dielach:

Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis.[22]  

Toto dielo malo veľký význam. Du Cange v ňom rozvinul historický pohľad na dva jazyky; tj. pokúsil sa odlíšiť stredoveké latinské a grécke slovníky od ich klasických náprotivkov. Navyše, keďže z dokumentov a primárnych zdrojov ilustroval nielen slová, ale aj veci opísané slovami, tieto dve knihy sú skôr encyklopédiami než slovníkmi.[23]  

Slovník strednej a nízkej latinčiny
vydanie z roku 1883 

V prvej prepísanej latinskej verzii spisu Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis sa dozvedáme o obchode s pivovarskými kvasnicami v roku 1098:

MAERIA, MAIERA, vulgo Maerie et Maiere, Fermentum, quo in conficienda cerevisia utuntur, ut fermentando depuretur ; quod ministrare juris erat dominici : unde præstationem ejusdem nominis dominus percipiebat ; quod et in feudum ab eo interdum concedebatur. Charta ann. 1098. ex Tabul. S. Mart. Tornac. :

Ego Radbodus episcopus Tornacensis … inter ea quæ ecclesiæ S. Martini contuli, etiam fermentum desse nolui, unde cerevisiam fermentarent quam potare deberent… Duo etenim fratres, Radulfus et Letbertus nomine, in Tornacensibus non inferiores, fermenti cerevisiam, quod Maiera vulgo dicitur, potestatem in Tornacensi civitate hereditario jure a me obtinebant. Hi… ecclesiæ S. Martini unam Maieram, id est unum fermentum per unamquamque hebdomadam ad fratrum potum fermentandum et ad Natale Domini, non unam Maieram tantum, sed duas vel tres, vel quotquot opus fuerit, dare voluerunt.[24]

DOMINO DU CANGE

MAERIA, MAIERA, bežne nazývané Maerie a Maiere, Droždie, ktoré používajú pri výrobe piva, aby sa čistilo kvasením; ktoré malo slúžiť právu pána: z čoho pán toho istého mena vnímal naplnenie; ktoré niekedy dával za honorár. Listina roku 1098 od Tabule Svätého Martina opäť :

Ja, Radbodus, biskup z Tornacensis … medzi tými vecami, ktoré som priniesol do kostola svätého Martina, som ani nechcel dať kvas, z ktorého by vykvasili pivo, ktoré mali piť … Skutočne dvaja bratia, menom Radulfus a Letbertus, nie menejcenní v Tournai, kvasené pivo, ktoré sa bežne nazýva Maiera, odo mňa získali moc v meste Tournai na základe môjho dedičného práva. Títo… kostol svätého Martina chcel dať jednu Maieru, teda jeden kvas na každý týždeň na kvasenie nápoja bratov, a na Vianoce nie len jednu Maieru, ale dve alebo tri, alebo toľko, koľko potrebné.

DOMINO DU CANGE. Glossarium Ad Scriptores Mediae Et Infimae Latinitatis. Zväzok 1. str. 764.

Druhý latinský prepis Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis pojednáva o „Zmluve o predaji pivovarských kvasníc“ sládkom (pivovarníkom) v roku 1233:

BRASSAMEN Cerevisiæ confectio
Charta ann 1233 ex Tabul Camerac. : Gaufridus et Gillebertus brassatores potus, qui vulgo dicitur goudale, pro se et pro communi brassatorum … recognoverunt se teneri ecclesiæ B. Mariæ Cameracensis et ipsam ecclesiam jus habere, et habuisse ab antiquo, pro primo brassamine in duobus denariis Cameracensis monetæ : pro secundo brassamine similiter in duobus denariis ejusdem monetæ ; et pro tertio Brassamine in uno mencaldo de brais legitimo, et ecclesia, vel is qui loco ecclesiæ fuerit, eisdem brassatoribus de bona et legitima Maiera, quod vulgo dicitur Maiere, providere tenetur.[24]

DOMINO DU CANGE

PIVOVARNÍCTVO Varenie piva

Listina z roku 1233 od Tabula Cameraca. : Geoffrey a Gillebert, sládkovia nápoja bežne nazývaného goudale, sebe a pivovarníckej obci … uznali, že majú právo byť zadržiavaní kostolom B. Maria Cambrai a samotnou cirkvou, a že mali z dávnych čias, prvé varenie v dvoch denároch Cambraiskej mince, pri druhom varení rovnakým spôsobom po dvoch denároch tej istej mince a tretie varenie legitímne sládkovi, a kostolu, alebo tomu kto bol na mieste kostola, je povinný poskytnúť tým istým sládkom dobrú a legitímnu Maieru, ktorá sa bežne nazýva Maiere.

DOMINO DU CANGE. Glossarium Ad Scriptores Mediae Et Infimae Latinitatis. Zväzok 1. str. 7

La goudale.
Zdroj: Wikipedia/ Dirk Van Esbroeck

V spomínanéj Listine z roku 1233 je v latinskom jazyku veta: „Gaufridus et Gillebertus brassatores potus, qui vulgo dicitur goudale,“ – preložené: „Geoffrey a Gillebert (mená), sládkovia nápoja bežne nazývaného goudale.“

La Goudale – bière de garde.

La Goudale je bière de garde (je silné svetlé pivo), ktoré pôvodne varil Les Brasseurs de Gayant v Douai (severnom Francúzsku).

Pivovar sa odvtedy presťahoval do Arques.

Jedná sa o vysoko prekvasené pivo 7,2 %, na ktoré sa požívali tri odrody flámskeho chmeľu, dve odrody sladu (svetlý a karamelový), dve ďalšie obilniny (pšenica a ryža) a korenia (koriander a šupky z horkého pomaranča).

Preklad názvu znamená „dobré pivo,“ čo bolo pomenovanie pre miestne pivá v 14. storočí.[25]


České kráľovstvo

České kráľovstvo či Kráľovstvo české (nemecky Königreich Böhmen, latinsky Regnum Bohemiae) bol štátny útvar na čele s kráľom na území Čiech od 13. storočia do roku 1918. K Českému kráľovstvu boli v rôznych obdobiach pridružené ďalšie historické krajiny, predovšetkým Moravské markrabstvo, sliezske kniežatstvá a Lužice. Krajiny pod vládou českého kráľa sa súborne označujú ako krajiny Koruny českej.[26]

V ranom stredoveku sa výrobou piva zaoberali skoro výlučne ženy. V tom čase bolo pivo väčšinou vyrábané v malom množstve pre domácnosti, vo väčšom potom na dvoroch vladárov, pri kapitulách a v niektorých krčmách. Všeobecne môžeme počiatky pivovarníctva spojiť s osadami vznikajúcimi pri kupeckých cestách.[27]

Najstarší kláštorný pivovar nachádzajúci sa na českom území bol pravdepodobne založený roku 970 konventom benediktínok u sv. Jiří na Pražskom hrade. Dá sa tak domnievať preto, že kláštory mali vždy vlastnú výrobu piva rovnako ako vlastné pekárne. Ďalším dôvodom k tejto domnienke je skutočnosť, že výroba piva v tom čase bola výlučne ženskou prácou.[28]

Priečelie Baziliky sv. Jiří.
Zdroj: Wikipedia/ Prazak
Břevnovský kláštor.
Autor fotografie: Dezidor. Zdroj: Wikipedia.

Prvá zmienka o existencii piva v česku má spojitosť s Břevnovským kláštorom.[27] Břevnovský kláštor je najstarší český mužský kláštor, nachádzajúci sa v pražskej štvrti Břevnov. Od počiatkov v ňom sídli mníška komunita benediktínov, ktorá sem prišla z dolnobavorského kláštora Niederaltaich.  Kláštor založili v roku 993 knieža Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch.[29] Opát tohto kláštora sv. Vojtech sa snažil presadiť zákaz výroby piva, pravdepodobne okrem obavy z nadmernej konzumácie aj obava z nedostatku obilnín pre potravu obyvateľstva.[27]

Prvá zmienka súvisiaca priamo s výrobou piva je spomenutá v nadačnej listine z roku 1088, kde prvý český kráľ Vratislav II. prideľuje desiatok chmeľu pre potrebu varenia piva vyšehradskej kapitule. Uvedené sú tu dokonca aj mená prvých známych sladovníkov v Trávnici pod Petřínom – Sobíka, Šešůra a Častone.
V tejto dobe sa počet prameňov o pivovarníctve zvyšuje.[27]

Z Českého mesta Žatec (nem. Saaz) pochádza Žatecký chmeľ (Saaz) ktorý bol prepravovaný loďou po rieke Labe do Nemecka. Prvé záznamy o ňom pochádzajú z 11. storočia.[30]

Výroba piva nebola len kňazskou výsadou, ale že varili aj obyvatelia miest. Dôkazom je listina Soběslava I. z roku 1130, kde udeľuje pivovarníkom povinnosť platiť desiatok chmeľu kanonikom kapituly.[27]

V mestách najprv prebiehala výroba piva bez akýchkoľvek pravidiel, nielen čo sa týka organizácie výroby, ale aj jej technológie. V domoch v meste prebiehali všetky fázy výroby piva, teda sladovanie, varenie a kvasenie piva. S postupným vývojom a zväčšovaním objemu výroby začalo dochádzať k rozdeľovaniu jednotlivých fáz procesu a k celkovej profesionalizácii výroby.[31] Ďalší rozvoj pivovarníctva nastal so zakladaním miest v 13. storočí.[27]

Zoznam kráľovských miest počas Vrcholného stredoveku v Čechách, na Morave a v Sliezsku: Hradec Králové 1225, Litoměřice 1228–1230, Staré Město pražské 1235–1245, Stříbro 1240, Loket 1240–1253, Žatec 1249, určitě 30. listopadu 1265, Cheb před 1250, Písek 1256, Kolín 1253–1261, Kouřim 1253–1261, Most před 1257, Menší Město pražské 1257, Čáslav asi 1260, Chrudim asi 1260, Klatovy před 1260, Vysoké Mýto asi 1260, Ústí nad Labem asi 1260, Louny po 1260, Kadaň před 1261, Domažlice asi 1262, České Budějovice 1265, Polička 1265, Beroun 1265, Chotěboř 1265–1278, Ostrov 1269, Tachov 1253–1278, Dvůr Králové 1253–1278, Jaroměř 1253–1278, Mělník 1253–1274, Sušice 1273?, Kutná Hora před 1276, Nymburk 1276, Plzeň 1295, Slaný 1295-1305.[32]

V kráľovských mestách mohol pôvodne variť pivo každý mešťan, ktorý bol členom obce – communitas, a to ako pre vlastnú potrebu, tak za účelom obchodu v meste alebo mimo neho. V poddanských mestách mohol variť iba ten, komu to vrchnosť dovolila. Najskôr všetky práce spojené s výrobou piva spadali pod jednu živnosť. Ten, kto sladoval, tiež pivo varil a šenkoval. Každý dom mal teda svoju pivovarskú „pánvičku“ a nejakú miestnosť na sladovanie. V tomto období, keď išlo o podomácku výrobu, bolo varenie piva prevažne ženskou prácou.[31]

Ako začalo byť pivovarníctvo výnosnejšie výroby sa ujali muži. Spočiatku si každý právovárečný občan pripravoval slad aj pivo sám. V mestách ale nebol dostatok domov, ktoré by mali zariadenia na výrobu sladu aj varenie piva. Neskôr právo variť pivo sa začalo viazať na stále užšiu skupinu mešťanov a ich domy, pokiaľ dom zmenil majiteľa, prešlo naň aj právo várečné.[27]

Variť pivo a šenkovať ho mohli teda iba mešťania „usadlí“, teda majitelia domov vo vnútri mesta, ktorí platili dane, teda tzv. „trpeli s mestom“. Kto býval v nájme, alebo na predmestí, variť nesmel. Existovali ale aj výnimky, ako napríklad v Plzni, kde bolo varenie piva na predmestiach povolené. Jednalo sa však skôr o umožnenie varenia predmestským obyvateľom,: „presunutie“ mimo mesta z dôvodu požiarov. Výnosnosť pivovarov viedla krátko po založení kráľovských miest k ďalším adminstrativním krokom, predovšetkým k upresňovaniu práv so snahou zamedziť cudzej konkurencii. Z toho nakoniec vzniklo tzv. právo míľové, ktoré zabezpečovalo, že sa v okruhu jednej míle od mestských hradieb nebude vyrábať pivo, ani sa nebude šenkovať. To sa samozrejme týkalo nielen pivovarníctva, ale aj ďalších živností. Veľkosť míle sa v rôznych dobách a na rôznych miestach líšila, uvádza sa od 7,5 do 12 km.[31]

Začali sa tiež rozlišovať domy právovárečné, ktoré mali právo na varenie piva s kompletným zariadením. Druhou skupinou boli domy nákladnícke, ktoré mali tiež várkové právo, no mali len sladovňu. Mešťania nákladnici museli teda variť pivo u právovárečníkov. Posledná skupina domov pivo variť nesmela. V tom čase bol zavedený aj pivný poriadok, to znamenalo, že varil iba vopred určený počet domov. Po uplynutí stanovenej lehoty boli vystriedané inými domami. Nároky na technologické vybavenie sa zvyšovali, preto sa mešťania začali zlučovať a zakladať spoločné pivovary. Už z 13. storočia pochádzajú správy o existencii samostatných sladovní a pivovarov.[27]

Jednotlivé mestá sa odlišovali v ďalších upravujúcich nariadeniach, ktoré miestne ešte viac várkové právo špecifikovali a obmedzovali, napríklad len na domy stojace na rínku, alebo len na technicky vybavené domy (teda domy so sladovňou).[33]


Poľské kráľovstvo

Poľské kráľovstvo (poľ. Królestwo Polskie, lat. Regnum Poloniae). Základ pre ďalší vývoj poľského štátu položili Piastovci. Prijatie kresťanstva kniežaťom Meškom I. (966) vydláždilo pre Poľsko cestu stať sa ďalším kráľovstvom v rodine európskych kresťanských kráľovstiev. Poľsko prijalo kresťanstvo priamo z Ríma, Mešek sa tak chcel vyhnúť prijatiu kresťanstva od Nemcov a následnej anexii Rímsko-nemeckou ríšou, v ktorej vtedy vládol Otto I.. V roku 1000 počas hnezdnianskeho zjazdu bol poľský štát uznaný Svätou ríšou rímskou a pápežom. V roku 1025 bol knieža Boleslav I. Chrabrý korunovaný za poľského kráľa, čím sa z Poľska stalo kráľovstvo.[34]

Mapa strednej Európy okolo roku 1190; Poľsko žltou. Zdroj: Wikipedia.
PIAST.

Piast je postava z poľskej histórie, zakladateľ dynastie poľských vládcov Piastovcovcov.

O Piastovi sa dozvedáme z kroniky Gesta principum Polonorum (Skutky kniežat Poliakov) od Galla Anonyma (1115).[35]

Piast bol oráčom v Hniezdovskom podhradí. Kronika rozpráva príbeh o nečakanej návšteve Piasta dvoma cudzími ľuďmi, ktorí sa predtým márne snažili o prijatie u kniežaťa Popiela. Pýtajú sa či sa smú pripojiť k Piastovej rodine na oslavu 7. narodenín Piastovcho syna, Siemowita (je to pohanský rituál pre mladých chlapcov). Tieto dve osoby boli v skutočnosti dvaja anjeli. Po prijatí predpovedali Piastovi skvelú budúcnosť. Piast bol potom zvolený za knieža (podľa inej verzie až jeho syn). Knieža Popiel, ktorý anjelov neprijal bol podľa legendy zjedený myšami.[35]

V knihe sa dozvedáme, že knieža Piast vítal hostí džánom piva:

Bol v […] Gniezne princ menom Popiel, ktorý má dvoch synov; podľa pohanského zvyku pripravil pre ich účes veľkú hostinu […]. Z Božej vôle sa stalo, že prišli dvaja hostia, ktorí […] neboli pozvaní na hostinu […]. A […] zamierili na predmestie, kde skončili […] pred domom oráča […]. Ten úbohý chlapík, plný súcitu, pozval týchto cudzincov do svojej chatrče […]. Obyvateľmi penziónu boli: istý Piast, syn Chruściska, a jeho manželka Rzepka; Obaja sa z celého srdca snažili vyjsť v ústrety hosťom. […] Hostia nariadili pokojne naliať pivo, pretože dobre vedeli, že sa nestratí, ale najskôr […], zatiaľ čo, čo hodovali v kniežatom dome, našli ich nádoby prázdne.[36]


Zdroje:

 1. WIKIPEDIA. Ilustračný obrázok: Taking of Jerusalem by the Crusaders, 15th July 1099. Umelec: Émile Signol. [online]. [cit. 2022-06-23]. URL:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taking_of_Jerusalem_by_the_Crusaders,_15th_July_1099.jpg>
 2. WIKIPEDIA. Vrcholný stredovek. [online]. [cit. 2021-03-02]. URL:<https://sk.wikipedia.org/wiki/Vrcholn%C3%BD_stredovek>
 3. WIKIPEDIA. Feudalizmus. [online]. [cit. 2021-03-02]. URL:<https://sk.wikipedia.org/wiki/Feudalizmus>
 4. ANONYM. Križiacke výpravy. [online]. [cit. 2022-11-03]. URL:<https://www.vysokeskoly.sk/maturitne-otazky/dejepis/36-kriziacke-vypravy>
 5. WIKIPEDIA. Rád templárov. [online]. [cit. 2021-03-02]. URL:<https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1d_templ%C3%A1rov>
 6. KOVÁR, Branislav. 2013. Templári – svätí bankári? 2013. [online]. [cit. 2022-11-08]. URL:<https://historylab.dennikn.sk/stredovek/templari-svati-bankari/>
 7. UNGER, W. Richard. 2004. Beer in the Middle Ages and the Renaissance. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004. 344 s. (str. 37, 41, 42, 48, 53, ). ISBN 13: 978-0-8122-1999-9
 8. MEUSSDOERFFER, G. Franz. 2009. A Comprehensive History of Beer Brewing. In Handbook of Brewing: Processes, Technology, Markets. Eßlinger, Hans Michael, 2009. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2009. 788 s. (s. 13, 14). ISBN: 978-3-527-31674-8.
 9. VERBERG, Susan. 2020. Gruit contains bog myrtle, marsh rosemary – and yarrow? 2020. [online]. [cit. 2022-12-26]. URL:<https://medievalmeadandbeer.wordpress.com/2020/09/25/gruit-contains-bog-myrtle-marsh-rosemary-and-yarrow/>
 10. HEATER, R. Darsie. 2019.  History of Beer Brewing in Germany and the Low Countries. 2019. [online]. [cit. 2023-01-07]. URL:<https://maidensandmanuscripts.com/2019/01/01/a-history-of-beer-brewing-in-germany-and-the-low-countries/>
 11. ANONYM. Dejiny. [online]. [cit. 2022-12-26]. URL:<https://www.ukm.ff.ukf.sk/stredoveka-europa/2020/06/18/dejiny-3/>
 12. LOHBERG, Rolf. 1982. Als aus einbeck das bockbier kam. 1982. [online]. [cit. 2022-12-25]. URL:<https://www.bier-lexikon.lauftext.de/bockbier-2.htm#google_vignette>
 13. WIKIPEDIA. Weihenstephan Abbey. [online]. [cit. 2023-02-13]. URL:<https://en.wikipedia.org/wiki/Weihenstephan_Abbey>
 14. MANGELSDORF, Rob. 2017. Beerstory 101: st. Hildegard of Bingen. 2017. [online]. [cit. 2022-10-25]. URL:<https://bc.thegrowler.ca/features/beerstory-101-st-hildegard-of-bingen/>
 15. DORNBUSCH, Horst. The Oxford Companion to Beer definition of Hidegard von Bingen. [online]. [cit. 2022-10-25]. URL: <https://beerandbrewing.com/dictionary/HylpeImJ4Z/>
 16. UNGER, W. Richard. 2018. The brewing boom of the middle ages. 2018. [online]. [cit. 2022-10-25]. URL:<https://seeingthewoods.org/2018/03/14/the-taproom-richard-unger/>
 17. LOHBERG, Rolf. 1982. Als aus einbeck das bockbier kam. 1982. [online]. [cit. 2022-12-25]. URL:<https://www.bier-lexikon.lauftext.de/bockbier-2.htm#google_vignette>
 18. WINSHIP, Kihm. 2012. Hops: a brief history. 2012. [online]. [cit. 2022-11-02]. URL:<https://faithfulreaders.com/2012/05/06/hops-a-brief-history/>
 19. WIKIPEDIA. Cech. [online]. [cit. 2022-12-26]. URL:<https://sk.wikipedia.org/wiki/Cech>
 20. ANONYM. Burgundské vojvodstvo. [online]. [cit. 2022-10-25]. URL:<https://www.ukm.ff.ukf.sk/stredoveka-europa/2020/06/04/burgundske-vojvodstvo/>
 21. WIKIPEDIA. Bibliothèque des ducs de Bourgogne. [online]. [cit. 2022-12-26]. URL:<https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_des_ducs_de_Bourgogne>
 22. WIKIPEDIA. Charles du Fresne, sieur du Cange. [online]. [cit. 2022-12-29]. URL:<https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_du_Fresne,_sieur_du_Cange>
 23. The Editors of Encyclopaedia Britannica. Charles du Fresne, seigneur du Cange. [online]. [cit. 2023-01-05]. URL:<https://www.britannica.com/biography/Charles-du-Fresne-Seigneur-du-Cange#ref219713>
 24. DOMINO DU CANGE. 1840. Glossarium Ad Scriptores Mediae Et Infimae Latinitatis. Zväzok 1. str. 764. [online]. [cit. 2022-12-29]. URL:<http://ducange.enc.sorbonne.fr/MEIERA>
 25. WIKIPEDIA. Goudale. [online]. [cit. 2022-12-29]. URL:<https://en.wikipedia.org/wiki/Goudale>
 26. WIKIPEDIA. České království. [online]. [cit. 2022-12-15]. URL:<https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD>
 27. PUČÁLKOVÁ, Marie. 2010. Pivovarnictví 2.poloviny 19.století a počátku 20.století na příkladu Rolnického akciového pivovaru se sladovnou v Litovli. 2010. [online]. [cit. 2022-12-28]. URL:<https://is.muni.cz/th/w7r50/Pivovarnictvi_2.poloviny_19.stoleti_a_pocatku_20.stoleti_na_prikladu_Rolnickeho_akcioveho_pivovaru_se_sladovno.pdf>
 28. WIKIPEDIA. Historie piva: Historie vaření piva v Čechách. [online]. [cit. 2022-12-28]. URL:<https://cs.wikipedia.org/wiki/Historie_piva>
 29. WIKIPEDIA. Břevnovský klášter. [online]. [cit. 2022-12-28]. URL:<https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99evnovsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter>
 30. KACHLÍKOVA, Markéta. 2020. Hopfenmuseum in Saaz: 1000 Jahre Geschichte des Hopfens. 2020. [online]. [cit. 2022-12-29]. URL:<https://deutsch.radio.cz/hopfenmuseum-saaz-1000-jahre-geschichte-des-hopfens-8687369>
 31. HENDRYCH, Vladimír. 2014. Archeologické výzkumy středověkých sladoven v Čechách. 2014. [online]. [cit. 2022-12-28]. URL:<https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/70677/BPTX_2011_2_11210_0_313942_0_124158.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
 32. WIKIPEDIA. Seznam královských měst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [online]. [cit. 2022-12-28]. URL:<https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kr%C3%A1lovsk%C3%BDch_m%C4%9Bst_v_%C4%8Cech%C3%A1ch,_na_Morav%C4%9B_a_ve_Slezsku>
 33. ROZINKOVÁ, Kateřina. 2012. České pivovarnictví a jeho kartelizace 1869 – 1918. 2012. [online]. [cit. 2022-11-17]. URL:<https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/60373/150014089.pdf?sequence=1&isAllowed=y> s. 14-16
 34. WIKIPEDIA. Poľské kráľovstvo (1025 – 1385). [online]. [cit. 2023-01-17]. URL:<https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsk%C3%A9_kr%C3%A1%C4%BEovstvo_(1025_%E2%80%93_1385)>
 35. WIKIPEDIA. Piast. [online]. [cit. 2021-03-31]. URL:<https://sk.wikipedia.org/wiki/Piast>
 36. ANONYM. Narodziny państwa polskiego. [online]. [cit. 2021-03-31]. URL:<http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=803&nomenu=1&oe=UTF-8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100%>
 37. DECKERS, Joseph. Recherches sur l’histoire des brasseries dans la région mosane au moyen âge. Le Moyen Âge, T. 76, 1970, 445-491